FI-analys 9: Hushållens räntebindningstid – en ekonomisk sårbarhet?

Svenska hushåll har stora skulder till rörlig ränta. Det gör dem räntekänsliga eftersom stigande räntor kan minska deras månatliga marginaler märkbart. Svensk ekonomi befinner dessutom sig i ett ovanligt läge med mycket låga räntor och låga kostnader för att binda räntan. Många hushåll skulle därför kunna tjäna på att binda en större del av sina lån.

Det finns vissa makroekonomiska fördelar med räntekänsligheten. Rörliga räntor stabiliserar normalt sett hushållens samlade konsumtionsutrymme över konjunkturcykeln och ger ett stort penningpolitiskt genomslag. Men även inför finanskrisen 2008 när andelen rörliga räntor var lägre så hade penningpolitiken ett stort genomslag i ekonomin.

Och för det enskilda hushållet kan en hög andel rörliga räntor innebära väsentlig risk. Hushållen bör vara försiktiga i sitt val av räntebindningstid och det är viktigt att bankerna hjälper dem med lämplig information.

Läs mer

Laddar sidan