FI-analys 27: Icke-finansiella företag och finansiell stabilitet: En beskrivning av sårbarheter

2021-01-19 | Rapporter Stabilitet Bank

Denna FI-analys beskriver hur sårbarheter från utlåningen till icke-finansiella företag uppstår och varför FI behöver följa dessa för att uppfylla sitt stabilitetsuppdrag.

Icke-finansiella företags skulder har ökat snabbt och för bankernas del utgör denna utlåning en betydande andel av deras balansräkningar. Dessutom har kreditförluster kopplade till företagsutlåningen ofta haft en framträdande roll i tidigare finansiella kriser. Analysen av risker kopplade till företagens lån är därmed en viktig del i FI:s arbete med finansiell stabilitet.

Det är främst omfattande företagsfallissemang och kreditförluster – eller en förhöjd risk för sådana – som utgör ett hot mot den finansiella stabiliteten. För att analysera sårbarheter kopplade till omfattande kreditförluster är det viktigt att förstå hur dessa kan uppstå. Utgångspunkten är FI:s mellanliggande mål för finansiell stabilitet. Bland dessa är det främst två mål som är relevanta för analysen av företagen: att begränsa systemrisker och finansiella obalanser som orsakas av stora skulder samt att begränsa systemrisker som orsakas av höga exponeringskoncentrationer.

Laddar sidan