Försäkringsföretag

Ett företag som vill bedriva försäkringsrörelse måste först få ett tillstånd av FI enligt försäkringsrörelselagen (SFS 2010:2043). Tillstånd kan ges till ett försäkringsaktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening.

Ett svenskt försäkringsföretag kan även bedriva försäkringsrörelse i andra EES-länder. Försäkringsföretaget måste anmäla till FI innan den gränsöverskridande verksamheten påbörjas. 

Utöver ovan nämnda försäkringsföretag finns även understödsföreningar, som bildades enligt äldre rätt. Understödsföreningarna ägnar sig åt inbördes bistånd för medlemmarna, t.ex. en yrkesgrupp, utan att bedriva affärsmässig försäkringsrörelse. Vanliga ersättningar i understödsföreningar är pensioner, sjukförmåner eller begravningshjälp. Enligt nu gällande lag ska understödsföreningarna avvecklas på sikt.

Ett försäkringsföretag ska ha en eller flera aktuarier som ansvarar för de försäkringstekniska beräkningarna. Villkoren för att få tjänstgöra som ansvarig för aktuariefunktionen vid ett försäkringsföretag regleras i FI:s föreskrifter. Föreskrifterna innehåller bland annat krav på matematisk-statistisk utbildning och relevant praktisk erfarenhet.

FI:s föreskrifter för Försäkring finns under rubriken Regler. Lagar och förordningar i fulltext finns i riksdagens databas. Se länkar nedan.

Läs mer

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan