Tillsyn

FI bedriver tillsyn över företag som fått tillstånd av FI att verka på den finansiella marknaden.

Att bedriva tillsyn är ett av FI:s viktigaste verktyg för att genomföra sitt uppdrag. Tillsynens huvudsyfte är att förebygga problem på de finansiella marknaderna, men resurserna för tillsyn är och kommer alltid att vara begränsade. För att tillsynen ska göra mest nytta måste vi därför göra en medveten prioritering av våra insatser. FI:s utgångspunkt är att tillsynen ska, så långt det är möjligt, vara riskbaserad och framåtblickande.

Försäkringstillsyn syftar till att säkerställa att försäkrings- och tjänstepensionsföretagen har tillräckligt med kapital i förhållande till sina risker, så att företagens åtaganden mot försäkringstagarna kan infrias.

Det är viktigt att bevaka försäkringsområdet även ur ett konsumentskyddsperspektiv. Att försäkrings- och tjänstepensionsföretagen utgår från konsumenternas behov när de utvecklar och säljer olika typer av produkter och tjänster, och lever upp till kraven på information till försäkringstagarna, är central i tillsynen. Detta för att försäkringsprodukter ska vara lämpliga för den enskilde konsumenten. På samma sätt är det viktigt att försäkringsförmedlarna ser till kundernas behov i sin rådgivning.

FI:s tillsyn har även till uppgift att verka för att det finansiella systemet, omfattande också försäkrings- och tjänstepensionsföretagen, bidrar till en hållbar utveckling.

Företag under tillsyn

Försäkringsområdets tillsyn omfattar alltifrån väldigt små till stora företag. Tillsynen omfattar

  • försäkringsföretag, såväl liv- som skadeförsäkring
  • tjänstepensionsföretag
  • försäkringsförmedlare
  • pensionsstiftelser.

FI delar på tillsynen över pensionsstiftelser med länsstyrelserna.

Tillsynskollegier

Flera svenska försäkringsföretag är aktiva i andra länder, och flera utländska företag är aktiva på den svenska marknaden. Sådan verksamhet sker ofta genom försäkringsgrupper bestående av flera försäkringsföretag med gemensamma ägare. För att bedriva tillsyn av försäkringsgrupper med verksamhet i flera EU-länder arbetar vi i tillsynskollegier. I tillsynskollegierna finns representanter från tillsynsmyndigheterna i de länder där försäkringsgruppen i fråga är verksamt. Arbetet sker enligt samarbetsavtal mellan ländernas myndigheter.

FI har i egenskap av hemlandsmyndighet ordförandeskapet i fyra kollegier och deltar i ytterligare sex.


Senast granskad: 2024-02-08