Tillsyn

FI bedriver tillsyn över företag som fått FI:s tillstånd att arbeta på den finansiella marknaden.

Tillsynen är ett av FI:s viktigaste verktyg. En del av det arbetet handlar om incidenter och akuta problem. Men tillsynens huvuduppgift är att förebygga problem. För att tillsynen ska göra störst skillnad och mest nytta måste den därför så långt det är möjligt vara både riskbaserad och framåtblickande.

Försäkringstillsynen syftar till att säkerställa en rimlig balans mellan försäkringsföretagens risker och solvens så att åtagandena gentemot försäkringstagarna kan infrias.

Försäkringsområdet är också viktigt att bevaka ur ett konsumentskyddsperspektiv så att konsumenterna kan ta välgrundade beslut på relevant och begriplig information.

Företag under tillsyn 

Försäkringsområdets tillsyn omfattar alltifrån väldigt små till stora företag. Totalt antal företag under tillsyn inom försäkringsområdet kan grovt klassas in i:

  • försäkringsbolag, såväl liv- som skadeförsäkring (cirka 280)
  • understödsföreningar (cirka 65)
  • pensionsstiftelser (cirka 75)
  • försäkringsförmedlare (drygt 1 150, varav 550 fysiska personer)

Tillsynskollegier

Flera svenska försäkringsbolag är aktiva i andra länder, och flera utländska bolag är aktiva på den svenska marknaden. När det gäller tillsynen av försäkringsbolag med verksamhet i flera EU-länder bedrivs den i tillsynskollegier. Det är grupper med representanter från tillsynsmyndigheterna i de länder där försäkringsbolaget är verksamt. Arbetet sker enligt samarbetsavtal mellan länderas myndigheter.

FI har i egenskap av hemlandsmyndighet ordförandeskapet i fem kollegier och deltar i ytterligare sex.

Senast granskad: 2019-03-28
Laddar sidan