Svenska företags verksamhet utomlands

 • Sekundäretablering
 • Ändrade förhållanden
 • Gränsöverskridande verksamhet

Underrättelse om sekundäretablering

Ett försäkringsföretag som inte är ett återförsäkringsbolag, och som avser att inrätta en filial, agentur eller annat liknande driftställe (sekundäretablering) inom EES ska underrätta FI innan verksamheten påbörjas (3 kap. 1 § FRL).

Underrättelsen ska innehålla:

 • en plan för den tilltänkta verksamheten, med uppgift om sekundäretableringens organisation och vilken försäkringsverksamhet som ska drivas där (se 3 kap. 2–3 §§ FFFS 2015:8 om innehållet i verksamhetsplanen i övrigt)
 • uppgift om i vilket land sekundäretableringen ska inrättas,  sekundäretableringens adress och dess företrädare.

Om ett försäkringsföretag från en sekundäretablering avser att meddela försäkringar i klass 10 (motorfordonsansvar) som inte uteslutande avser försäkring av fraktförares ansvar, så ska underrättelsen innehålla en försäkran om att företaget är medlem i motsvarigheten till Trafikförsäkringsföreningen i det EES-land där sekundäretableringen ska inrättas och är ansluten till det landets nationella garantifond.

Vid underrättelsen kan Bilaga 2 a till FFFS 2015:8 användas för sekundäretableringens företrädare.

Avgift

En avgift på 15 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI ska inom tre månader från det att försäkringsföretagets underrättelse tagits emot meddela den utländska tillsynsmyndigheten i det land där sekundäretableringen avses inrättas.

Övrig information

 • När FI meddelar den utländska tillsynsmyndigheten bifogar FI ett intyg om företagets uppfyllande av solvenskapital- och minimikapitalkrav enligt 8 kap. FRL (3 kap. 2 § FRL).
 • FI underrättar försäkringsföretaget när FI lämnar meddelandet till den utländska tillsynsmyndigheten (3 kap. 3 § FRL).
 • Försäkringsföretaget får starta verksamheten vid sekundäretableringen tidigast två månader efter det att FI har underrättat den utländska tillsynsmyndigheten (3 kap. 4 § FRL).

Underrättelse om ändrade förhållanden vid sekundäretablering

Om ett försäkringsföretag som inte är ett återförsäkringsbolag avser att ändra något av förhållandena som har angetts i en underrättelse enligt 3 kap. 1 § FRL efter det att en sekundäretablering har inrättats, ska företaget enligt 3 kap. 6 § FRL underrätta FI och den behöriga myndigheten minst en månad innan ändringen genomförs.

Underrättelsen ska innehålla:

 • uppgift om ändringen eller ändringarna
 • en uppdaterad verksamhetsplan om ändringen avser sekundäretableringens organisation eller försäkringsverksamhet (se 3 kap. 2–3 §§ FFFS 2015:8)
 • uppgift om ny företrädare och uppgifter för lämplighetsprövning om ändringen avser ny företrädare (Bilaga 2 a till FFFS 2015:8 kan användas)
 • om ändringen gäller att klass 10 (motorfordonsansvar) ska ingå i verksamheten ska ansökan innehålla en försäkran om att bolaget är medlem i den utländska motsvarigheten till svenska Trafikförsäkringsföreningen och ansluten till det landets garantifond.

Avgift

En avgift på 4 000 kronor ska betalas till FI.
Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

Om FI finner att en sådan ändring som har angetts i underrättelsen inte får göras, ska FI meddela beslut om detta inom en månad från det att underrättelsen togs emot. Den behöriga myndigheten ska genast underrättas om beslutet. Om ändringen gäller tjänstepensionsverksamhet ska beslut fattas inom tre månader.

Underrättelse om gränsöverskridande verksamhet

Om ett försäkringsföretag som inte är ett återförsäkringsbolag vill meddela försäkringar från Sverige eller från en sekundäretablering i ett land inom EES för risker belägna i eller för åtaganden som ska fullgöras i något annat EES-land och om detta ska ske utan förmedling av en sekundäretablering i det andra landet (gränsöverskridande verksamhet), ska företaget enligt 3 kap. 15 § FRL underrätta FI om det.

Underrättelsen ska innehålla:

 • företagets namn
 • i vilket eller vilka länder som verksamheten ska äga rum
 • de risker eller åtaganden som verksamheten ska omfatta.

Om ett försäkringsföretag avser att ändra något av de förhållanden som har angetts i en underrättelse enligt ovan, ska en underrättelse om ändring av gränsöverskridande verksamhet göras enligt 3 kap. 21 § FRL.

Avgift

En avgift på 15 000 kronor ska betalas till FI. För underrättelse om ändring av gränsöverskridande verksamhet är avgiften 4 000 kronor.

Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI ska, inom en månad från det att en underrättelse enligt 3 kap. 15 § FRL togs emot, lämna meddelande om underrättelsen till den behöriga myndigheten i det land där den gränsöverskridande verksamheten ska drivas. FI ska samtidigt lämna ett intyg om att försäkringsföretaget uppfyller solvens- och minimikapitalkravet enligt 8 kap. FRL och en upplysning om vilka försäkringsklasser företagets tillstånd för försäkringsrörelse omfattar.

FI ska underrätta försäkringsföretaget när FI lämnat meddelande till den behöriga myndigheten enligt ovan. Den gränsöverskridande verksamheten får påbörjas tidigast när FI har underrättat företaget om att FI har meddelat den behöriga myndigheten.

Senast granskad: 2022-02-23
Laddar sidan