Investerare

Här finns information om krav som i vissa fall ställs på personer och bolag som handlar med värdepapper i bolag som har värdepapper upptagna till handel för allmänheten.

Reglerna på det här området är till för att skapa en hög transparens på marknaden. Det ska i sin tur bidra till en stabil finansmarknad med ett starkt investerarskydd.

Reglerna är detaljrika och ofta snåriga. Därför är det viktigt att du i god tid tar reda på vad det finns för skyldigheter för den som handlar med värdepapper.

Börser och handelsplattformar

Kraven ser olika ut beroende på var värdepapperen finns upptagna till handel. Är det fråga om en emittent på en reglerad marknad (det vi vanligtvis kallar en börs – som Nasdaq Stockholm och NGM Main Regulated) kan det till exempel uppstå en skyldighet att flagga. Någon sådan skyldighet finns inte för värdepapper som handlas på en multilateral handelsplattform, MTF (exempelvis Spotlight Stock Market och Nordic MTF).

Personer i ledande ställning

Personer i ledande ställning har alltid en skyldighet att rapportera transaktioner till FI:s insynsregister – oavsett om bolaget är noterat på en reglerad marknad eller handelsplattform.

Rapportering till FI

Det är alltid rapportören som ansvarar för innehållet i en rapportering till FI. För information om hur rapportering som är kopplad till olika typer av skyldigheter ska göras, se Rapportering.

Publicerade beslut

Samtliga ingripanden som FI beslutar om, exempelvis för överträdelser av handelsförbud och sen insynsrapportering finns tillgängliga på FI:s webbplats på sidan Sanktioner/Marknadsinformation. 


Senast granskad: 2023-10-19