Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2023

Fysisk person får sanktionsavgift för utebliven insynsanmälan

2023-11-20 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 70 000 kr för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i DistIT AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud

2023-11-20 | Sanktioner Marknad

AA ska betala sanktionsavgift med 30 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier i iZafe Group AB under 30 dagar före det att bolaget offentliggjorts sin halvårsrapport för perioden april–juni 2023.

Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud

2023-11-16 | Sanktioner Marknad

AA ska betala sanktionsavgift med 60 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktion med aktier i BHG Group AB under trettio dagar före det att bolaget offentliggjort sin delårsrapport avseende tredje kvartalet 2022.

Fysisk person får sanktionsavgift för sena anmälningar av blankning

AA ska betala en särskild avgift med 450 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att hans korta nettoposition i aktier i Mips AB vid fyra tillfällen har uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Bolaget AA får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Urb-it AB

2023-10-13 | Sanktioner

Bolaget AA ska betala en sanktionsavgift på 350 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Urb-it AB i till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud i Nattaro Labs

2023-07-07 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 15 000 kronor för överträdelser av förbudet att genomföra transaktioner med aktier i Nattaro Labs AB under trettio dagar före det att bolaget offentliggjort sin bokslutskommuniké för år 2022.

Modelity under avveckling AB får sanktionsavgift för uteblivna anmälningar av blankning i Aegirbio

2023-06-26 | Sanktioner

Modelity under avveckling AB ska betala en särskild avgift på 1 miljon kronor för att inte ha anmält till Finansinspektionen att dess korta nettoposition i Aegirbio AB vid tre tillfällen uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Fysisk person får sanktionsavgift för uteblivna anmälningar av blankning i Aegirbio

2023-06-26 | Sanktioner

AA ska betala särskild avgift på 300 000 kronor för att inte ha anmält till Finansinspektionen att hens korta nettoposition i Aegirbio AB vid två tillfällen uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Modelio Equity får sanktionsavgift för uteblivna anmälningar av blankning i Aegirbio

2023-06-26 | Sanktioner

Modelio Equity AB (publ) ska betala särskild avgift på 2,5 miljoner kronor för att inte ha anmält till Finansinspektionen att dess korta nettoposition i Aegirbio AB vid fyra tillfällen uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.

Fysisk person får sanktionsavgift för uteblivna anmälningar av blankning i Aegirbio

2023-06-26 | Sanktioner

AA ska betala en särskild avgift på 1 500 000 kronor för att inte ha anmält till Finansinspektionen att hens korta nettoposition i Aegirbio AB vid fem tillfällen uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.