Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2024

Teknik Innovation Norden Fonder AB får sanktionsavgift för sen flaggning

2024-05-23 | Sanktioner

Teknik Innovation Norden Fonder AB får sanktionsavgift för sen flaggning i Senzime AB.

Yimyame Consulting AB får sanktionsavgift för utebliven insynsanmälan

2024-03-22 | Sanktioner

Yimyame Consulting AB ska betala en sanktionsavgift på 290 000 kr för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i TopRight Nordic Aktiebolag (publ) inom föreskriven tid till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Rizzo Group

2024-02-26 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att innehav av aktier och röster i Rizzo Group överstigit en flaggningsgräns.

Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan och överträdelse av handelsförbud

2024-02-02 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Björn Borg AB till Finansinspektionen samt för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier i Björn Borg AB under 30 dagar före det att bolaget offentliggjort sin delårsrapportför perioden januari−juni 2022.

Warthoe AF 1964 ApS får sanktionsavgift för utebliven insynsanmälan

2024-01-30 | Sanktioner

Warthoe AF 1964 ApS ska betala en sanktionsavgift på 2 000 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Qlife Holding AB inom föreskriven tid till Finansinspektionen.

2023

Klaria Pharma Holding får sanktionsavgift för överträdelser av Mar

Klaria Pharma Holding AB ska betala en sanktionsavgift på 375 000 kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Fysisk person får sanktionsavgift för utebliven insynsanmälan

2023-11-20 | Sanktioner

AA ska betala en sanktionsavgift på 70 000 kr för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i DistIT AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud

2023-11-20 | Sanktioner Marknad

AA ska betala sanktionsavgift med 30 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier i iZafe Group AB under 30 dagar före det att bolaget offentliggjorts sin halvårsrapport för perioden april–juni 2023.

Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud

2023-11-16 | Sanktioner Marknad

AA ska betala sanktionsavgift med 60 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktion med aktier i BHG Group AB under trettio dagar före det att bolaget offentliggjort sin delårsrapport avseende tredje kvartalet 2022.

Fysisk person får sanktionsavgift för sena anmälningar av blankning

AA ska betala en särskild avgift med 450 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att hans korta nettoposition i aktier i Mips AB vid fyra tillfällen har uppnått eller sjunkit under relevanta tröskelvärden för anmälan.