Blankning

En blankning innebär en försäljning av ett värdepapper som säljaren inte äger vid försäljningstidpunkten. Säljaren har istället lånat, eller säkerställt att värdepappret kan lånas innan blankningen genomförs. Genom blankningen uppkommer en kort position i det aktuella värdepappret.

Enligt EU:s blankningsförordning (EU) 236/2012 blir personer som har en kort nettoposition som uppgår till eller passerar vissa gränsvärden skyldiga att rapportera affären.

Anmälningsskyldigheten omfattar korta nettopositioner i bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en multilaterial handelsplattform (MTF).

Gränsvärden för anmälan

En person som har en kort nettoposition i en emittent ska anmäla till FI när positionen uppnår 0,1 % av emittentens emitterade aktiekapital. Anmälan ska även ske för varje steg om 0,1 % däröver, såväl upp som ned, samt när positionen sjunker under 0,1 %. En anmälan om kort nettoposition ska ha inkommit till FI senast kl. 15.30 (centraleuropeisk tid, CET) handelsdagen efter den dag då den anmälningspliktiga positionen uppstod.

Även korta nettopositioner i svenska emitterade statspapper ska anmälas till FI om positionen uppnår eller sjunker under det så kallade relevanta tröskelvärdet. Det relevanta tröskelvärdet för svenska statspapper publiceras på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esma, webbplats, se rubriken Regler nedan.

Så görs anmälan

Anmälan görs via Blankningswebben av rapportören till FI för bolag som har FI som behörig myndighet. För bedömning av vilken myndighet som är den behöriga myndigheten för ett bolag, se rubriken Frågor och svar nedan. 

För instruktioner om hur du går tillväga för att anmäla och återkalla korta nettopositioner, se Rapportering/Blankning.

Observera att en anmälan anses vara inkommen till FI när den är fullständig och komplett.

FI:s blankningsregister

När en position uppnår 0,5 % av det emitterade aktiekapitalet och varje steg om 0,1 % däröver, samt när positionen sjunker under 0,5 %, ska FI offentliggöra uppgifter om positionen. Sådana betydande korta nettopositioner publiceras i realtid på FI:s webbplats, se Blankningsregistret.  

Förbud mot nakenblankning

Blankningsreglerna innebär att så kallad nakenblankning i princip är förbjuden. Med nakenblankning menas en blankning utan täckning.

För att få utföra en blankning av en aktie krävs att personen som blankar har lånat aktien eller har vidtagit alternativa åtgärder som leder till en liknande rättslig verkan, har avtalat om att låna aktien eller i övrigt har en definitivt verkställbar fordran som innebär en överföring av äganderätt av motsvarande antal värdepapper så att en avveckling kan ske samma dag. Nakenblankning innebär att säljaren vid tidpunkten för blankningen inte har lånat värdepappret eller försäkrat sig om att det kan lånas.

Följande avtal, kontrakt och fordringar utgör tillåtna sätt att täcka en blankning enligt artikel 5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 827/2012:

  • terminer och swappar
  • optioner
  • repoavtal
  • stående avtal eller löpande faciliteter
  • avtal gällande teckningsrätter
  • övriga fordringar eller avtal som leder till leverans av aktier eller statspapper.

Se kommissionens genomförandeförordning (EU) 827/2012 om vilka överenskommelser gentemot tredjepart som kan användas i syfte att utföra en tillåten blankning.

Beräkning av kort nettoposition

Beräkning av innehav

En kort position i ett bolag kan uppkomma genom en blankning av en aktie eller en transaktion som skapar eller avser ett annat finansiellt instrument där effekten är att ge personen som ingår transaktionen en ekonomisk fördel om priset eller värdet på aktien eller skuldinstrumentet sjunker.

En lång position i ett bolag kan uppkomma genom ett innehav av en aktie som emitterats av det företaget eller genom en transaktion som skapar eller avser ett annat finansiellt instrument där en av effekterna av transaktionen är att ge den fysiska eller juridiska person som ingår den transaktionen en finansiell fördel om priset eller värdet på aktien stiger.

Den korta nettopositionen i bolaget beräknas sedan ut genom att dra av alla långa positioner som den fysiska eller den juridiska personen har i företagets emitterade aktiekapital från alla korta positioner den personen har i detsamma.

Beräkning av emitterat aktiekapital

FI anser att en ökning eller minskning av aktiekapitalet enligt svensk rätt ska anses ha skett då Bolagsverket har registrerat förändringen i aktiebolagsregistret. "FI anser därför att det är de uppgifter som framgår av Bolagsverkets register om bolags emitterade aktiekapital som är korrekta.

Beräkning av emitterat aktiekapital vid emission

Det finns en särskild reglering för emissioner som handlar om när de emitterade aktierna ska ingå i beräkningen av aktiekapitalet. Enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 918/2012, bilaga 2 artikel 10 punkt 7 framgår att nya aktier som emitterats till följd av en kapitalökning ska redovisas i beräkningen av det totala emitterade aktiekapitalet från den dag då de upptas till handel på en handelsplats.

Om nyemissionen avser ett aktieslag som inte är upptaget till handel, till exempel onoterade A-aktier, ska de nyemitterade aktierna räknas med i det totala emitterade aktiekapitalet från och med den tidpunkt de är registrerade hos Bolagsverket.

Beräkning av position i grupper (inkl. förvaltningsverksamhet)

Rapportering på gruppnivå

Juridiska personer som ingår i en grupp ska, enligt artikel 2.1 f) i öppenhetsdirektivet aggregera och "netta" sina positioner på gruppnivå när en kort nettoposition beräknas. Med nettning avses att de korta positioner som personen har i bolaget dras ifrån de långa positionerna i samma bolag. Beräkningen av den korta nettopositionen ska göras för varje juridisk person som ingår i gruppen, varpå korta och långa nettopositioner för alla juridiska personer i gruppen ska aggregeras och nettas. Gruppen ska också rapportera den korta nettopositionen när den uppnår eller passerar ett tillämpligt tröskelvärde (se Gränsvärden för anmälan).

Från gruppens aggregerade position undantas eventuella positioner som uppkommer inom ramen för en förvaltningsverksamhet, se den definition som ges i artikel 12.2 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 918/2012. Om en individuell juridisk persons korta nettoposition uppnår eller passerar ett relevant tröskelvärde – utan att gruppens aggregerade position passerar ett tröskelvärde – ska den individuella juridiska personen rapportera positionen.

Förvaltningsverksamhet

En förvaltningsenhet (till exempel en bank eller fondkommissionär), som på diskretionär basis förvaltar fonder eller portföljer enligt ett mandat, ska aggregera korta nettopositioner för de fonder och portföljer som den förvaltar och för vilka samma placeringsstrategi följs när det gäller en viss emittent.

När en grupp enligt ovan både bedriver förvaltningsverksamhet och annan verksamhet ska beräkningen, och eventuell rapportering, av korta nettopositioner göras separat för respektive verksamhet. 

Marketmakerfunktion och primary dealer

En marketmaker, eller likviditetsgarant, är en marknadsaktör som ställer ut köp- och säljkurser för ett särskilt värdepapper. För sådana fysiska eller juridiska personer finns ett undantag från skyldigheten att anmäla sina korta nettopositioner i aktier och i statspapper. Det finns också ett undantag från restriktionerna för blankningar av aktier, statspapper och statskreditswappar, dvs. från förbudet mot nakenblankning.

En förutsättning för att kunna utnyttja undantaget är att den fysiska eller juridiska personen har anmält detta till FI senast 30 kalenderdagar innan personen avser att utnyttja undantaget för första gången. Anmälan skickas till finansinspektionen@fi.se.

En primary dealer är en marknadsaktör som agerar marketmaker för statspapper. För sådana fysiska eller juridiska personer finns ett undantag från skyldigheten att anmäla sina korta nettopositioner i statspapper samt från restriktionerna för blankningar av statspapper och statskreditswappar. En förutsättning för att kunna utnyttja undantaget är att den fysiska eller juridiska personen har anmält detta till FI senast 30 kalenderdagar innan personen avser att utnyttja undantaget för första gången. Anmälan skickas till finansinspektionen@fi.se.

Esmas lista över marketmakers och primary dealers (engelska)
Sanktioner

FI ska besluta om att en särskild avgift ska tas ut av den som åsidosätter sina skyldigheter enligt blankningsförordningen eller 6 § lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning. Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl, får en särskild avgift efterges helt eller delvis enligt 9 § samma lag.

FI har beslutat om riktlinjer för särskild avgift för vissa överträdelser av EU:s blankningsförordning (FI Dnr 18-23109), se rubriken Regler nedan.

Frågor och svar

Observera att skyldigheten att anmäla en kort nettoposition i en emittent alltid åligger den anmälningsskyldiga själv. Denne måste således känna till sina skyldigheter väl för att kunna rapportera in positionen till FI i tid.

I dokumentet nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som vi får in. Frågor av teknisk och/eller praktisk karaktär som rör rapportering (såsom behörigheter, blanketter etc.) kan du ställa till vår avdelning för Data- och verksamhetsutveckling på rapportering@fi.se eller 08-408 980 37 (telefontid vardagar kl. 9–11).

FI kan svara på frågor, informera om tillämpliga bestämmelser och ge vägledning. FI kan som tillsynsmyndighet dock inte ge förhandsbesked i enskilda fall. Om den anmälningsskyldiga är osäker på om eller hur en kort nettoposition ska rapporteras till FI rekommenderas därför att kontakta en juridisk rådgivare som kan hjälpa till med en bedömning utifrån de omständigheter som är specifika för just den personen.

FI:s frågor och svar om blankning

Esmas frågor och svar (Q&A) om blankning (engelska)

Nya regler om sänkning för gränsen av anmälan  

Den 31 januari 2022 börjar nya bestämmelser om sänkning av gränsen för anmälan av korta nettopositioner att tillämpas. Bestämmelsen innebär att tröskelvärdet för anmälan sänks till 0,1 procent av emitterat aktiekapital, se Europeiska unionens officiella tidning:  

Official Journal of the European Union, Volume 65, 11 January 2022

För mer information, se Esmas pressmeddelande den 26 januari 2022:

ESMA requires to report net short positions between 0.1% and 0.2% during transition

Bakgrund

Den 20 mars 2021 upphörde den tillfälliga sänkningen av gränsen för anmälan av kort nettoposition som infördes i samband med coronapandemin att gälla. För information om beslutet att inte förlänga se Esmas pressmeddelande den 15 mars 2021. I anslutning till pressmeddelandet på Esmas webbplats finns även information om de tidigare besluten.

ESMA to allow decision on reporting of net short position of 0.1% and above to expire 

Den 20 maj 2021 föreslog Esma för EU-kommissionen att permanent sänka gränsen för anmälan av korta nettopositioner till de nationella tillsynsmyndigheterna från 0,2 procent till 0,1 procent. För ytterligare information se Esmas pressmeddelande och rekommendation till EU-kommissionen.

ESMA proposes lowering the reporting threshold for net short position to 0.1% on a permanent basis

Opinion for the adjustment of the threshold for the notification of net short positions in shares set out in Article 5(2) of Regulation (EU) No 236/20121 ("SSR")


Senast granskad: 2023-10-19