Investeringsrekommendationer

Reglerna gäller för personer som tar fram eller sprider investeringsrekommendationer eller annan information som rekommenderar eller föreslår en viss investeringsstrategi.

Regler om investeringsrekommendationer finns i artikel 20 i Mar och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/958 : EU-myndighet informerar om regler för investeringsrekommendationer

Informationen ska presenteras sakligt

De personer som omfattas av reglerna ska vidta rimliga försiktighetsmått för att säkerställa att informationen presenteras sakligt. De ska också uppge vilka intressen de har eller ange intressekonflikter som berör de finansiella instrument som informationen rör.

Alla som tar fram eller sprider rekommendationer omfattas

De som utarbetar eller sprider rekommendationer bör införa arrangemang för att säkerställa att informationen presenteras på ett objektivt sätt och att intressen och intressekonflikter uppges på ett effektivt sätt.

Syftet med reglerna är att alla rättvist ska kunna ta del av och agera på de rekommendationer som sprids. Reglerna har delvis funnits tidigare, men nu har tillämpningsområdet utökats så att de gäller för alla som tar fram rekommendationer, inte bara de som gör det yrkesmässigt.

De investeringsrekommendationer som berörs av lagstiftningen är de som innehåller information avsedd för distributionskanaler eller för allmänheten och som rekommenderar en investeringsstrategi. Här ska en distributionskanal ses som en kanal genom vilken information har blivit, eller sannolikt kommer att bli, tillgänglig för allmänheten.


Senast granskad: 2023-10-19