Insynshandel

Personer i ledande ställning hos en emittent eller deltagare på marknaden för utsläppsrätter ska anmäla transaktioner som de gjort i värdepapper som är utgivna av eller kopplade till denna emittent. Detta gäller även närstående till personer i ledande ställning. Anmälan ska göras både till FI:s insynsregister och till den aktuella emittenten.

Anmälningsskyldigheten omfattar transaktioner i aktier, skuldinstrument, derivat eller andra finansiella instrument kopplade till dem. Anmälningsskyldigheten omfattar även varje transaktion av utsläppsrätter, auktionerade produkter baserade på utsläppsrätter eller relaterade derivat. Anmälningar ska göras senast tre affärsdagar efter det datum då transaktionen genomfördes.

Insynsregistret

Personer som omfattas av anmälningsskyldighet

Anmälningsskyldigheten omfattar personer i ledande ställning, samt dem närstående. Definitionen av en person i ledande ställning framgår av artikel 3.1.25 i EU:s förordning om marknadsmissbruk, Mar:

en person hos en emittent, en deltagare på marknaden för utsläppsrätter eller annat företag som avses i artikel 19.10 som är

a) medlem av det företagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan,

b) en ledande befattningshavare, som inte är medlem av de organ som anges i led a, som har regelbunden tillgång till insiderinformation som direkt eller indirekt hänför sig till det företaget och befogenhet att fatta beslut på ledningsnivå som påverkar det företagets framtida utveckling och affärsutsikter.

De personer som anses tillhöra de organ som anges i punkten a) är styrelseledamöter, verkställande direktörer och ersättare för dessa. Punkten b) inkluderar övriga medlemmar av ledningen. Övriga ledande befattningshavare kan utgöras av t.ex. ekonomichef, försäljningschef och HR-chef.

Definitionen av närstående framgår av artikel 3.1.26 i Mar:

a) en maka/make eller person som betraktas som likställd med maka/make i enlighet med nationell rätt,
b) ett barn som personen i ledande ställning har vårdnaden om i enlighet med nationell rätt,
c) en släkting, som har delat samma hushåll under åtminstone ett år vid det datum då transaktionen ägde rum, eller
d) juridiska personer, stiftelser eller handelsbolag vilkas ledningsuppgifter utförs av en person i ledande ställning eller av en person som avses i leden a, b eller c, eller som direkt eller indirekt kontrolleras av en sådan person, eller som upprättats till förmån för en sådan person eller vars ekonomiska intressen huvudsakligen motsvarar intresset hos en sådan person.
När uppstår anmälningsskyldighet?

Anmälningsskyldigheten gäller alla transaktioner efter att ett sammanlagt belopp på motsvarande 5 000 euro uppnåtts under ett kalenderår, enligt artikel 19.8 i Mar. I den summan räknas den transaktion som innebär att tröskelvärdet uppnås eller passeras in.

Beräkningen av transaktionernas totala belopp sker utan så kallad nettning, vilket innebär att vederlag (den ersättning som utgått för transaktionen) för köp och försäljning inte kvittas utan summeras till ett totalbelopp.

Eftersom tröskelvärdet anges i euro krävs en konvertering av transaktioner i svenska kronor till euro. Här anser FI att den dagsaktuella konverteringskurs som finns tillgänglig på Riksbankens webbplats är ett exempel på en lämplig valutakurs att använda sig av. Ett annat alternativ till konverteringskurs är Europeiska centralbankens dagliga referensvalutakurser. Dessa bör alltså användas tillsvidare för att räkna ut om det uppstått en skyldighet att anmäla en transaktion.

En emittent är skyldig att skriftligen underrätta personer i ledande ställning om deras skyldigheter, enligt 19.5 i Mar. Emittenten ska även utarbeta en förteckning över alla personer i ledande ställning och dem närstående. FI kan med kort varsel begära ut denna förteckning. Personer i ledande ställning ska i sin tur skriftligen underrätta närstående personer till dem om deras skyldigheter enligt artikel 19 i Mar och bevara en kopia av denna underrättelse. För ytterligare information, se Förteckning över personer i ledande ställning.

Skyldigheten att föra en förteckning över personer i ledande ställning och dem närstående ska inte förväxlas med skyldigheten att föra en insiderförteckning enligt artikel 18 i Mar. Läs mer på sidan Insiderförteckningar

Transaktioner som omfattas

Samtliga transaktioner som sker i en emittents aktier, skuldinstrument, derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dem ska anmälas till FI. När det gäller deltagare på marknaden för utsläppsrätter ska varje transaktion av utsläppsrätter, auktionerade produkter baserade på utsläppsrätter eller relaterade derivat anmälas.

Förtydligande av vissa anmälningspliktiga transaktioner framgår av 19.7 i Mar. Artikel 10 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522 innehåller också en lista över anmälningspliktiga transaktioner, dock är den inte uttömmande.

I FI:s rapporteringssystem finns en rullgardinsmeny där man väljer kategori av transaktion. En närmare beskrivning av dessa kategorier finns i dokumentet Lathund – transaktionskategorier på sidan Rapportering/Insynshandel.

Insynsregistret

Från och med den 3 juli 2016 finns all inrapporterad insynshandel sökbar i FI:s insynsregister. Registret kan exporteras till Excel. Äldre transaktioner bevaras hos FI. De äldre transaktionerna sträcker sig tillbaka till 1995.

Rapportering till insynsregistret sker via FI:s webbplats. Anmälningar som inkommer via e-legitimation publiceras direkt. Det är rapportören som ansvarar för innehållet i en anmälan. Observera att en anmälningspliktig person som inte genomfört transaktioner om minst motsvarande 5 000 euro under ett kalenderår inte har en skyldighet att anmäla dessa transaktioner till insynregistret. Det kan således finnas transaktioner som utförts av en anmälningspliktig person men som inte anmälts till insynsregistret eftersom de inte nått upp till beloppsgränsen.

Observera att en ny användare först måste registrera sig på FI:s webbplats och lägga upp en användarprofil innan det går att logga in i rapporteringssystemet. En anmälan anses vara inkommen till FI först när den är fullständig och komplett. För ytterligare information om inloggning och inrapportering, se Rapportering.

Sanktioner

Enligt 5 kap. 2 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) ska FI ingripa mot den som låtit bli att göra en anmälan om egna transaktioner i enlighet med artikel 19.1–19.2, 19.6 och 19.7 i Mar till FI och till de berörda företag eller organ som anges i artikel 19.1 och artikel 19.10 i Mar. FI ska också ingripa mot den som låtit bli att uppfylla informationsplikten enligt artikel 19.5 st. 2 i Mar.

Av 5 kap. 3 § KompL följer att ingripanden enligt 1 eller 2 § sker genom beslut om bland annat en sanktionsavgift enligt 6, 7 eller 8 §. Sanktionsavgifter bestäms enligt följande:

1. för en juridisk person:

a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 1 miljon euro,

b) två procent av den juridiska personens eller, i förekommande fall, koncernens omsättning närmast föregående räkenskapsår,

c) tre gånger den vinst som den juridiska personen, eller någon annan, erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

d) tre gånger de kostnader som den juridiska personen, eller någon annan, undvikit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa,

2. för en fysisk person:

a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 500 000 euro,

b) tre gånger den vinst som den fysiska personen, eller någon annan, erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

c) tre gånger de kostnader som den fysiska personen, eller någon annan, undvikit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

FI har beslutat om riktlinjer för sanktionsavgifter för vissa överträdelser av reglerna i artikel 19 i Mar (FI Dnr 23-14507). Se riktlinjerna nedan under Regler.

Frågor och svar

Observera att skyldigheten att rapportera in transaktioner till FI:s insynsregister och till emittenten alltid åligger den anmälningsskyldiga själv. Denne måste således känna till sina skyldigheter väl för att kunna rapportera in transaktionerna till FI:s insynsregister i tid.

I dokumentet nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som vi får in. Frågor av teknisk och/eller praktisk karaktär som rör rapportering (såsom behörigheter, blanketter etc.) kan du ställa till vår avdelning för Data- och verksamhetsutveckling på rapportering@fi.se eller 08-408 980 37 (telefontid vardagar kl. 9–11).

FI kan svara på frågor, informera om tillämpliga bestämmelser och ge vägledning. FI kan som tillsynsmyndighet dock inte ge förhandsbesked i enskilda fall. Om den anmälningsskyldiga är osäker på om eller hur en transaktion ska rapporteras till FI rekommenderas därför att kontakta en juridisk rådgivare som kan hjälpa till med en bedömning utifrån de omständigheter som är specifika för just den personen.

FI:s frågor och svar om insynshandel

Esmas frågor och svar (Q&A) om marknadsmissbruksförordningen (engelska)

 


Senast granskad: 2023-10-19