Handelsförbud

Personer i ledande ställning hos en emittent får inte genomföra transaktioner i finansiella instrument som emittenten gett ut – eller i relaterade finansiella instrument – under en period på 30 kalenderdagar innan en delårsrapport eller bokslutskommuniké offentliggörs. En emittent kan under vissa förutsättningar medge undantag från handelsförbudet.

De värdepapper som omfattas av handelsförbudet är aktier eller skuldinstrument, eller derivat eller andra finansiella instrument som är kopplade till dessa.

Handelsförbudet sträcker sig över en stängd period på 30 kalenderdagar före offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké som emittenten är skyldig att offentliggöra, enligt svensk lag eller enligt bestämmelserna på den handelsplats där emittentens aktier är upptagna till handel. Detta regleras i artikel 19.11 i EU:s marknadsmissbruksförordning, Mar, se Regler.

Samtliga transaktioner omfattas

Handelsförbudet omfattar samtliga transaktioner, såväl direkta som indirekta samt transaktioner som görs för en tredje persons räkning. Emittenten får medge undantag från denna bestämmelse under vissa omständigheter, enligt artikel 19.12 i Mar. En närmare beskrivning av dessa omständigheter finns i artiklarna 7–9 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/522.

Möjligheter till undantag

I artikel 19.12 i Mar anges under vilka omständigheter undantag kan medges från handelsförbudet. Det är emittenten som kan medge undantag.

Sådana undantag kan komma i fråga från fall till fall på grundval av exceptionella omständigheter. Förordningen anger till exempel allvarliga finansiella svårigheter som kräver omedelbar försäljning av aktier. Ett annat exempel kan vara de särdrag som karaktäriserar transaktioner som utförs inom ramen för eller är relaterade till aktieoptions- eller sparprogram för anställda, eller transaktioner där det underliggande intresset i det berörda värdepappret inte ändras, se artikel 19.12 b i Mar. 

Sanktioner

Enligt 5 kap. 2 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) ska FI ingripa mot den som genomfört transaktioner i strid med förbudet i artikel 19.11 i Mar. 

Av 5 kap. 3 § KompL följer att ingripanden enligt 1 eller 2 § sker genom beslut om bl.a. sanktionsavgift enligt 6, 7 eller 8 §. Sanktionsavgifterna bestäms enligt följande:

1. för en juridisk person:

a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 1 miljon euro,

b) två procent av den juridiska personens eller, i förekommande fall, koncernens omsättning närmast föregående räkenskapsår,

c) tre gånger den vinst som den juridiska personen, eller någon annan, erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

d) tre gånger de kostnader som den juridiska personen, eller någon annan, undvikit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa,

2. för en fysisk person:

a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 500 000 euro,

b) tre gånger den vinst som den fysiska personen, eller någon annan, erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

c) tre gånger de kostnader som den fysiska personen, eller någon annan, undvikit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

 

Frågor och svar

Observera att det åligger en person i ledande ställning att själv känna till sina skyldigheter enligt artikel 19.11 i Mar. I dokumentet nedan har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som vi får in. 

FI kan svara på frågor, informera om tillämpliga bestämmelser och ge vägledning. FI kan som tillsynsmyndighet dock inte ge förhandsbesked i enskilda fall. Om personen i ledande ställning eller emittenten är osäker på om en transaktion faller inom handelsförbudets tillämpningsområde eller om det finns möjlighet att medge undantag från handelsförbudet rekommenderas därför att kontakta en juridisk rådgivare som kan hjälpa till med en bedömning utifrån de omständigheter som är specifika för just den personen.

FI:s frågor och svar om handelsförbud

Esmas frågor och svar (Q&A) om marknadsmissbruksförordningen (engelska)


Senast granskad: 2023-10-19