Förteckning över personer i ledande ställning

En emittent ska upprätta en förteckning över alla personer i ledande ställning, samt dem närstående personer. Detsamma gäller för en deltagare på marknaden för utsläppsrätter. Denna förteckning ska inte förväxlas med en emittents insiderförteckning. Förteckningen ska inte skickas in till FI. Däremot har FI möjlighet att begära in förteckningen om behov skulle uppstå.

Emittenter och deltagare på marknaden för utsläppsrätter är skyldiga att skriftligen underrätta personer i ledande ställning om deras skyldigheter enligt artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning, Mar. För att vid behov kunna styrka att denna skyldighet har fullgjorts anser FI det önskvärt att emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter även ser till att få en skriftlig bekräftelse på att underrättelsen har mottagits.

Eftersom personer i ledande ställning ska anmäla transaktioner till såväl FI som till emittenten, rekommenderar FI berörda emittenter att säkerställa att det finns kapacitet att ta emot dessa anmälningar. Ett sätt att anmäla en transaktion till en emittent är att använda det kvitto som man får i FI:s elektroniska rapporteringssystem.

Sanktioner

Enligt 5 kap. 2 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning (KompL) ska FI ingripa mot den som låter bli att göra en anmälan om egna transaktioner till FI och berörda företag eller organ enligt artikel 19.1–19.2 och 19.6–19.7 i Mar, eller som låter bli att uppfylla informationsplikten enligt artikel 19.5 första och andra stycket i Mar, eller som låter bli att uppfylla skyldigheten att föra en förteckning enligt artikel 19.5 första stycket i Mar.

Av 5 kap. 3 § KompL följer att ingripanden enligt 1 eller 2 § sker genom beslut om bl.a. sanktionsavgift enligt 6, 7 eller 8 §. Sanktionsavgifterna bestäms enligt följande:

1. för en juridisk person:

a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 1 miljon euro,

b) två procent av den juridiska personens eller, i förekommande fall, koncernens omsättning närmast föregående räkenskapsår,

c) tre gånger den vinst som den juridiska personen, eller någon annan, erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

d) tre gånger de kostnader som den juridiska personen, eller någon annan, undvikit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa,

2. för en fysisk person:

a) ett belopp som per den 2 juli 2014 i svenska kronor motsvarade 500 000 euro,

b) tre gånger den vinst som den fysiska personen, eller någon annan, erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

c) tre gånger de kostnader som den fysiska personen, eller någon annan, undvikit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Ett ingripande enligt KompL kan innebära bland annat anmärkning eller sanktionsavgift. Även förbud mot att handla för egen räkning eller förbud mot att utföra ledningsuppgifter i värdepappersbolag kan komma i fråga.

Närmare detaljer kring vad som tas i beräkning när detta maxbelopp fastställs finns i 5 kap. 15–18 §§ KompL. FI får avstå från ingripande om överträdelsen är ringa eller ursäktlig, personen i fråga gör rättelse, om det finns andra särskilda skäl, eller om något annat organ har vidtagit åtgärder mot personen och dessa åtgärder bedöms som tillräckliga.

Frågor och svar

Observera att skyldigheten att föra en förteckning över personer i ledande ställning och att underrätta berörda personer om deras skyldigheter åligger emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter. Denne måste således känna till sina skyldigheter väl.

I dokumentet nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som vi får in. 

FI kan svara på frågor, informera om tillämpliga bestämmelser och ge vägledning. FI kan som tillsynsmyndighet dock inte ge förhandsbesked i enskilda fall. Om representanter för emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter är osäkra på hur förteckningar över personer i ledande ställning och information i bolaget ska hanteras rekommenderas därför att ta kontakt med en juridisk rådgivare som kan hjälpa till med en bedömning utifrån de omständigheter som är specifika för just den emittenten eller deltagaren på marknaden för utsläppsrätter.

FI:s frågor och svar om förteckning över personer i ledande ställning

Esmas frågor och svar (Q&A) om marknadsmissbruksförordningen

Regler

EU-bestämmelser

Reglerna om hanteringen av förteckningar över personer i ledande ställning finns i EU:s marknadsmissbruksförordning, som trädde i kraft den 3 juli 2016. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, publicerar löpande frågor och svar som ger vägledning till hur marknadsmissbruksförordningen ska tillämpas.

EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014

Svenska bestämmelser

Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning


Senast granskad: 2023-10-19