Gruppkapitaltest

Numera gäller värdepappersbolagsförordningen  (EU) 2019/2033, IFR, för de flesta värdepappersbolag. Av förordningen följer bland annat att FI får tillåta att värdepappersbolag tillämpar gruppkapitaltestet i artikel 8 i IFR istället för kraven om konsolidering under tillsyn i artikel 7 i samma förordning under vissa förutsättningar.

Ansökan ska innehålla

  • En beskrivning av värdepappersföretagskoncernens struktur där det framgår vilken verksamhet som bedrivs i de olika enheterna och var de är etablerade samt med uppgift om ägarförhållandena i procent.
  • En redogörelse för hur värdepappersföretagskoncernens struktur är tillräckligt enkel och det inte föreligger några betydande risker för kunder eller för marknaden som härrör från värdepappersföretagskoncernen som helhet och som annars skulle kräva gruppbaserad tillsyn.
  • En beskrivning av det systemet för att övervaka och kontrollera källor till kapital och finansiering för bolagen i värdepappersföretagskoncernen som krävs enligt artikel 8.5 i IFR.
  • En beräkning av kapitalbaskravet enligt artikel 8.3 i IFR.

FI kan komma att begära in ytterligare information.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift på 46 000 kronor betalas till FI enligt 3 § förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 90 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2022-02-04