Tillgänglighet för fi.se

Finansinspektionen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur fi.se uppfyller lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi beskriver närmare vilka brister det handlar om på denna sida. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från fi.se i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du skicka ett mejl till webbredaktionen@fi.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du skicka ett mejl till webbredaktionen@fi.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Digg och påtala det:

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till del förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Exempel på innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem för mobilanvändare

 • Det förekommer tabeller på webbplatsen som inte är anpassade till mobiltelefoners stående riktning.

Problem för den som inte ser eller har nedsatt synförmåga

 • Det finns innehållsbärande bilder som saknar textalternativ.
 • Det finns dokument på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade eller inte fullt ut tillgänglighetsanpassade, exempelvis rapporter, beslut och blanketter (Pdf-, Word- och Exceldokument).  
  • Pdf-dokument: sedan 2019 har vi har gjort anpassningar av de mallar som dokumenten skapas utifrån för att förbättra tillgängligheten och vi fortsätter successivt att förbättra dem. Dock kan FI i dagsläget inte garantera att äldre dokument publicerade på webbplatsen fullt ut uppfyller kraven på tillgänglighet. 
  • Word- och Exceldokument är svåra att göra tillgängliga. Vi publicerar dokument i dessa format endast när det finns starka skäl för det. 
  • Pdf-filer med domstolsdomar uppfyller för närvarande inte tillgänglighetskraven. Dessa dokument produceras av respektive domstol och inte av FI. 
 • Sidans delar är inte uppmärkta vilket gör det omständligt att navigera med tangentbordet.
 • Vissa element på webbplatsen har inte tillräcklig kontrast.
 • Färg används som enda avskiljare mellan staplar i diagram i rapporter.
 • De flesta filmer på webbplatsen som är gjorda före 23 september 2020 är inte syntolkade.

Problem för den som har nedsatt färgseende

 • Färg används som enda avskiljare mellan staplar i diagram.

Problem för den som inte hör eller har nedsatt hörsel

 • Det finns inga textalternativ för våra poddsändningar som är gjorda före 23 september 2020. 
 • De flesta filmer på webbplatsen som är gjorda före 23 september 2020 är inte textade.

Problem för den som navigerar på webben med röstkommandon

 • Vänstermenyernas plustecken – som gör det möjligt att veckla ut underliggande menyer – går inte att styra med röstkommandon. Men det går alltid att gå till den mellansida som står invid plustecknet och därifrån navigera sig vidare.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Det finns formulär publicerade på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade eller inte fullt ut är tillgänglighetsanpassade. En fullständig inventering av tillgängligheten av samtliga formulär på webbplatsen är oskäligt betungande vid en uppskattning av omfattningen av det arbetet i förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning.
 • Börsinformation. FI har bedömt det som oskäligt betungande att tillgänglighetsanpassa denna äldre webbplats i dagsläget. Vi kommer att tillgänglighetsanpassa innehållet när det blir aktuellt att göra en översyn av webbplatsen.  
 • Insynsregistret. FI har bedömt det som oskäligt betungande att tillgänglighetsanpassa denna äldre webbplats i dagsläget. Vi kommer att tillgänglighetsanpassa innehållet när det blir aktuellt att göra en översyn av webbplatsen.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Följande innehåll är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Rapporteringsportalen, som är att klassa som en webbplats som endast är tillgänglig för slutna grupper och inte för allmänheten som sådan, enligt 2 § förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service. Den är publicerad före 23 september 2019 och har inte genomgått någon omfattande översyn sedan dess.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har anlitat oberoende experter för att granska fi.se ur tillgänglighetssynpunkt. Den senaste bedömningen gjordes i januari 2019. De protokoll och rapporter vi fått från sådana granskningar används för vårt arbete med att förbättra tillgängligheten och som utgångspunkt för att sammanställa denna tillgänglighetsredogörelse.

Webbplatsen publicerades den 2017-01-24

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-09-22.

 


Senast granskad: 2022-01-05