Stresstester av banker

2017-09-07 | FI-forum Bank

Den europeiska banksektorn står inför stora utmaningar, bland annat i form av bristande kreditkvalitet i lånestockarna och låg lönsamhet. I det här sammanhanget utgör stresstester ett viktigt verktyg för att bedöma sårbarheten hos bankerna.

Detta FI-forum tog upp följande ämnen:

  • Vad är syftet med stresstester?
  • Hur går ett stresstest till och vad stressas?
  • FI:s stresstester

Seminariet riktade sig främst till aktörer i banksektorn. Fokus låg på övergripande frågeställningar.