FI-analys 8: Sårbarhetsindikatorer för likviditet

2017-02-10 | Rapporter Stabilitet

De sårbarhetsindikatorer FI identifierar i denna analys visar på en något förhöjd sårbarhet inom likviditetsområdet. Ett flertal indikatorer bidrar till detta.

I denna FI-analys identifierar vi ett antal kvantitativa indikatorer som fångar
sårbarheter som är relevanta för likviditeten på ränte- och valutamarknaderna. I
likhet med Finansinspektionens (FI) tidigare indikatorarbete fokuserar vi på
sårbarheter och inkluderar därför bara indikatorer av mer strukturell natur.

Indikatorerna visar på en något förhöjd sårbarhet inom likviditetsområdet. Ett
flertal indikatorer bidrar till detta, bland annat de stigande kostnaderna för
marknadsgaranterna, men även det faktum att Riksgäldens repofacilitet utnyttjas
i hög utsträckning. Dessutom ligger priset på valutaswappmarknaden på
historiskt höga nivåer, vilket i ett krisscenario kan påverka finansieringslikviditeten
negativt.

Väl fungerande ränte- och valutamarknader är viktiga för stabiliteten i det
finansiella systemet. Marknaderna behövs för att de finansiella företagen ska
kunna genomföra sina betalningar och skydda sig mot olika typer av finansiella
risker. De transaktioner som genomförs innehåller många gånger ett
tidskritiskt element och det är därför viktigt att finansiella och icke-finansiella
företag kan genomföra transaktionerna i tid. En avgörande faktor för att kunna
genomföra tidskritiska transaktioner är att marknaderna är tillräckligt likvida.

Laddar sidan