Krav på likviditetstäckningskvot och diversifiering i likviditetsbuffert

FI presenterar sin syn på de specifika krav som gäller för likviditetstäckningskvot i enskilda valutor. Myndigheten ger också sin tolkning av kravet på diversifiering av likviditetsbuffertens sammansättning för svenska säkerställda obligationer. FI kommer att från och med den 1 oktober 2019 tillämpa detta i tillsynen av banker som tillhör tillsynskategori 1 och 2.

Sedan den 1 januari 2018 gäller EU-kommissionens delegerade akt om krav på likvidi-tetstäckningskvot (LCR-förordning) på aggregerad valutanivå på 100 procent inom hela EU. I samma förordning framgår det generella krav på likviditetsbuffertens sammansättning av valutor och operativa krav på diversifieringen av likvida tillgångar i likviditetbufferten.

FI kommer även i fortsättningen att ställa det sedan tidigare kommunicerade kravet på att banker i tillsynskategori 1 och 2 uppfyller en likviditetstäckningskvot i euro och US-dollar som var för sig uppgår till minst 100 procent, förutsatt att dessa valutor är signifikanta för den enskilda banken. FI kommer dessutom att ställa krav på en likviditetstäckningskvot på minst 75 procent för varje övrig enskild valuta inklusive svenska kronor, förutsatt att valutan är sig-nifikant för den enskilda banken.

Enligt diversifieringskravet i LCR-förordningen gäller det att innehav av likvida tillgångar som utgör en banks likviditetsbuffert hela tiden förblir lämpligen diversifierad. FI:s tolkning av detta diversifieringskrav är att det bland annat innebär att andelen säkerställda obligationer, utgivna av svenska emittentinstitut, som får tillgodoräknas i likviditetsbufferten maximalt får vara 50 procent av den totala likviditetsbufferten vid beräkning av likviditetstäckningskvoten.

Ett förslag i form av en remisspromemoria remitterades den 5 mars 2019. FI har nu beaktat de remissynpunkter som har kommit in, och redogör för sina ställningstaganden och skälen för dessa i beslutspromemorian. Den ersätter promemorian FI:s pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor, som publicerades den 19 april 2018.

I promemorian har en hänvisning till en artikel i tillsynsförordningen preciserats och namnet på en remissinstans korrigerats i efterhand, 2019-10-02).

Läs mer