FI förlänger riskviktsgolv för svenska bolåneexponeringar

FI har fattat beslut om att förlänga riskviktsgolvet med ett år, från den 30 december 2020 till och med den 30 december 2021.

FI bedömer att de risker som höga fastighetspriser och hög belåning bland hushållen medför − och som var skälet till att åtgärden ursprungligen infördes − i allt väsentligt kvarstår och att åtgärden fortsatt behövs.

Beslutet gäller de företag som tillämpar den så kallade internmetoden för beräkning av riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk och som ger ut bolån i Sverige.

FI underrättade den 16 september 2020, inom ramen för artikel 458 i tillsynsförordningen, Europaparlamentet, ministerrådet, EU-kommissionen, Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avsåg att förlänga det nuvarande riskviktsgolvet på 25 procent för svenska bolån. EU-kommissionen godkände FI:s föreslagna åtgärd den 12 november.

Laddar sidan