Uppdaterad pelare 2-metod för bedömning av återflödesrisk vid värdepapperisering

FI har uppdaterat metoden för bedömning av återflödesrisker vid värdepapperisering för enskilda banker. Syftet är att, i tillämpliga fall, fatta beslut om ett särskilt kapitalbaskrav inom pelare 2 för återflödesrisker vid värdepapperisering. På detta sätt kan vi säkerställa att en bank i tillräcklig utsträckning täcker de återflödesrisker som den exponeras för.

Denna promemoria ersätter FI:s promemoria från 2017, FI:s kapitalbedömningsmetod inom pelare 2 för systemrisk vid värdepapperisering. Där bedömde vi att värdepapperisering och dess potentiella risker framför allt kunde få negativa effekter för den samlade kreditförsörjningen. Detta med anledning av att banker sällan har avtalade åtaganden om att förlänga eller förnya krediter efter löptidens slut, även om kredittagarens finansieringsbehov kvarstår.

I denna promemoria bedömer FI emellertid att en bank, utöver sina avtalade åtaganden, i de flesta fall kommer att erbjuda finansiering till kredittagare vars krediter inte längre kan finansieras genom en värdepapperisering. Bankerna gör det för att skydda sitt varumärke, begränsa andra ryktesrisker och minimera kreditförluster. FI konstaterar att stödåtgärder till kredittagare som ger upphov till återflöden inte omfattas av befintliga kapitalkrav. FI anser därför att risker förknippade med värdepapperisering för enskilda banker inte fullt ut täcks av befintliga kapitalkrav.

Den uppdaterade metoden för att bedöma återflödesrisker vid värdepapperisering ska tillämpas på banker som utför traditionella och syntetiska värdepapperiseringar där villkoren för överföring av betydande kreditrisk till tredje part anses vara uppfyllda.

Metoden ska tillämpas på banker där återflödesrisken i en samlad kapitalbedömning bedöms vara väsentlig. FI:s bedömning är att det som utgångspunkt kommer att gälla banker i tillsynskategori 1 och 2. I undantagsfall kan det också gälla banker i tillsynskategori 3 och 4. Efter en särskild bedömning kommer metoden i så fall att tillämpas även för dessa banker.

FI avser att fatta beslut om ett särskilt kapitalbaskrav för återflödesrisker vid värdepapperisering om minst ett av två följande villkor uppfylls:

  • Bankens totala kapitalrelation minskar med minst 50 baspunkter under en framtida tolvmånadersperiod som en följd av återflöden.
  • Exponeringsvärdet för bankens värdepapperiserade krediter överstiger 15 procent av bankens totala exponeringsvärde i aktuella exponeringsklasser.

Värdepapperiseringar som bedöms medföra låga återflödesrisker kommer att undantas från metoden.

Laddar sidan