Om Emir

Den 16 augusti 2012 trädde Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir) i kraft.

Den 1 juni 2013 antogs en lag för att anpassa svensk rätt till förordningen, lag (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Den 17 juni 2019 trädde en ny förordning i kraft som i vissa delar ändrar och förenklar Emir, se Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/834 (Emir Refit).

Den 1 januari 2020 trädde den nya förordningen Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/2099 (Emir 2.2) i kraft.

EU-förordningen innehåller krav på:

 • rapportering av alla derivatkontrakt till ett transaktionsregister (motparterna har ansvar för att rapportera men kan lägga ut uppgiften på tredje part)
 • obligatorisk clearing, via en central motpart, av utpekade OTC-derivat (Esma informerar på sin webbplats vilka derivat som ska clearas, undantag kan medges för motparter inom samma koncern och, under en övergångsperiod, vissa pensionssystem).
 • tekniker för hantering av risker, vilket bland annat innebär krav på rapportering till FI och Esma
 • auktorisation av centrala motparter
 • auktorisation av transaktionsregister.

Den svenska lagen innehåller:

 • beslut om att Finansinspektionen är behörig myndighet i Sverige enligt förordningen
 • bestämmelser om att FI:s övervaknings- och utredningsbefogenheter samt möjlighet att besluta om särskild avgift för företag som bryter mot regler i Emir.

Uppdatering av befintliga regler

Emir Refit innehåller bland annat ändringar som gäller:

 1. klassificeringen av OTC-derivatens motparter
 2. clearingskyldigheten
 3. rapporteringsskyldigheten

En ny kategori av motparter införs – "små finansiella motparter"– vilka undantas från skyldigheten att cleara sina transaktioner genom en central motpart. Små finansiella motparter är sådana finansiella motparter som inte överskrider någon av clearingtrösklarna som anges i artikel 11 i RTS 149/2013. Finansiella motparter som överskrider clearingtrösklarna ska meddela detta till FI.

Bestämmelserna i Emir som reglerar beräkningar av positioner för att bedöma om en motpart överskrider en clearingtröskel eller inte har ändrats genom Emir Refit. Genom ändringarna införs en skyldighet för motparter att regelbundet genomföra beräkningar av sina positioner för att bedöma om en clearingtröskel överskrids. Alla motparter ska med 12 månaders intervall beräkna det genomsnittliga nominella bruttovärdet på sina positioner per den sista i varje månad och jämföra det framräknade värdet med clearingtrösklarna som anges i artikel 11 i RTS 149/2013.

En motpart kan bestämma sig för att inte genomföra denna beräkning men ska då rapportera detta till FI och Esma. I ett sådant fall blir motparten clearingskyldig för alla OTC-derivat som är föremål för clearingkrav. För mer information se Rapportering till FI.

Transaktioner inom grupper där minst en motpart är en icke finansiell motpart kan under vissa förutsättningar undantas från rapporteringsskyldigheten för derivatkontrakt. En motpart som har för avsikt att utnyttja undantaget ska underrätta FI om detta och måste uppfylla de krav som framgår av artikel 9 Emir (såsom ändrad genom Emir Refit). För mer information se Undantag.

Emir Refit innebär även att omfattande förändringar av regelverket gällande vilka uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister (vad avser tillämpliga standarder, format, frekvens samt metoder och arrangemang för rapportering) samt avvikelserapporteringen kommer att träda i kraft den 29 april 2024. För mer information se Rapportering av ORC-derivat (Emir).

Emir 2.2 innehåller bland annat ändringar som gäller:

 1. Nya förfaranden för de myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt nya krav för godkännande av centrala motparter från tredjeland.
 2. Esmas roll som koordinerande myndighet mellan nationella tillsynsmyndigheter och tillsynskollegier.
 3. Utökade befogenheter för Esma att bedriva tillsyn, inhämta information, säkerställa centrala motparters regelefterlevnad och utdöma sanktioner.
 4. En ny indelning av centrala motparter som systemviktiga respektive icke systemviktiga.

Tillsynskollegium

Finansinspektionen är behörig myndighet åt den centrala motparten Nasdaq Clearing AB och leder det tillsynskollegium som inrättats i enlighet med artikel 18 i Emir. Tillsynskollegiets sammansättning ses över årligen; den senaste uppdateringen gjordes den 23 april 2024. Följande myndigheter deltar för närvarande i tillsynskollegiet för Nasdaq Clearing AB:

 • Finansinspektionen 
 • Autoriteit Financiële Markten (Nederländerna)
 • ECB som CBI 
 • ECB som SSM
 • Esma 
 • Finanssivalvonta (Finland)
 • Finanstilsynet (Danmark)
 • Finanstilsynet (Norge)
 • Sveriges Riksbank
 • Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin (Tyskland)

Läs mer


Senast granskad: 2024-04-26