Undantag

Undantag från clearingkrav för små finansiella motparter

Små finansiella motparter är undantagna från skyldigheten att cleara transaktioner genom en central motpart. Till denna kategori räknas finansiella motparter som inte överskrider någon av de clearingtrösklar som anges i artikel 11 i den tekniska standarden (EU-förordningen) 149/2013 . Motparter som överskrider clearingtrösklarna ska meddela detta till FI. För att kunna ingå i kategorin små finansiella motparter måste beräkningar utföras årligen för att se att clearingtrösklarna inte överskrids.

Undantag från clearingkrav för grupper

En motpart som vill utnyttja undantag från clearingkravet för transaktioner med en annan part som ingår i samma grupp och som är etablerad i EU, måste meddela FI (se artikel 4.2a i Emir).

En motpart som vill utnyttja undantag från clearingkravet för transaktioner med en annan part som ingår i samma grupp men som är etablerad utanför EU, måste först ansöka om detta hos FI (se artikel 4.2b i Emir).

Blanketter – Derivat

Undantag för grupper att ställa säkerheter

Möjligheter finns för företag inom samma grupp att undantas från kravet på att ställa säkerheter (se artikel 11 i Emir). Huvudregeln är att det behövs en ansökan till FI. Man ska också visa att man uppfyller de krav som ställs i Emir.

I vissa fall räcker det med att meddela FI och visa att man uppfyller kraven. Detta gäller när en icke-finansiell motpart gör transaktioner med en motpart inom samma grupp som antingen är icke-finansiell eller etablerad inom EU.

Blanketter – Derivat

Undantag från rapportering av transaktioner inom grupper där minst en motpart är icke finansiell motpart

Motparter kan undantas från rapporteringskravet för transaktioner inom grupper där minst en motpart är en icke finansiell motpart. En motpart som har för avsikt att utnyttja undantaget ska underrätta FI om detta och måste uppfylla de krav som framgår av artikel 9 Emir (såsom ändrad genom Emir Refit).

Blanketter – Derivat

Tillfälligt undantag från clearingkrav för pensionssystem

Försäkringsföretag med pensionsförsäkringar kan ansöka om att få ett tidsbegränsat undantag från clearingkravet. Ett sådant undantag gäller fram till den 18 juni 2022. EU-kommissionen kan därefter välja att förlänga undantaget två gånger, med ett år.

Undantaget gäller även retroaktivt för OTC-derivatkontrakt som ingåtts under perioden från att det undantag som tidigare kunnat fås upphörde fram till ett beslut om ett nytt undantag, dvs. perioden 17 augusti 2018–16 juni 2019.

De pensionssystem som hanteras av tjänstepensionsinstitut som definieras i artikel 2.10a och 2.10b i Emir undantas automatiskt från clearingkrav. I Sverige gäller det tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser som tryggar pensionsutfästelser för minst 100 personer.

De pensionssystem som definieras i artikel 2.10c och 2.10d i Emir kan undantas från clearingkrav under vissa förutsättningar. För undantag krävs FI:s tillstånd.

Även om ett pensionsystem är undantaget från clearingskyldigheten måste det institut som hanterar pensionssystemet tillämpa riskreduceringsteknikerna i artikel 11 i Emir, se artikel 89.1 i Emir. Dessutom gäller krav på rapportering.

Avgifter

För information om avgifter, se Avgifter/Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Blanketter – Derivat


Senast granskad: 2023-10-19