Regelbunden finansiell information

Företag noterade på en reglerad marknad inom EES och som har Sverige som hemmedlemsstat ska enligt lagen om värdepappersmarknaden (2007:528) offentliggöra och rapportera in finansiella rapporter till FI. Rapporteringen till FI ska göras samtidigt som bolaget offentliggör informationen.

Inrapportering av finansiella rapporter görs till FI:s Börsinformationsdatabas. FI lagrar informationen i minst tio år. I Börsinformationsdatabasen är informationen offentlig och sökbar för allmänheten. Nya regler i EU om elektronisk rapportering av finansiella rapporter ska tillämpas för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare. Läs mer under följande sida: Enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (Esef).

Information om hur du går tillväga för att rapportera information till FI:s Börsinformationsdatabas finns på sidan Rapportering/ Börsinformation. Där kan du också få information om behörighet och tekniska krav för inrapporteringen.

Det finns ytterligare information som emittenter av värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES och som har Sverige som hemmedlemsstat är skyldiga att rapportera till FI:s Börsinformationsdatabas. Läs mer på sidan Emittenter .

Finansiella rapporter som bolag är skyldiga att offentliggöra och rapportera in till FI

De emittenter som omfattas av reglerna ska offentliggöra och rapportera in sina halvårsrapporter, årsredovisningar samt, i tillämpliga fall, koncernredovisningar till FI. 

Emittenter som bedriver verksamhet inom utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog ska senast sex månader efter utgången av varje räkenskapsår också offentliggöra en rapport om betalningar till myndigheter. Rapporten ska upprättas i enlighet med 3–7 och 10 §§ lagen (2015:812) om rapportering av betalningar till myndigheter.

Det finns särskilda krav om vilket språk som rapporterna ska offentliggöras på, se mer om detta under rubriken Frågor och svar nedan. Rapporterna bör skickas in till FI:s Börsinformationsdatabas på det språk som de har offentliggjorts, vilket i de flesta fall är svenska.

Om rapporterna innehåller insiderinformation ska de också innehålla en hänvisning till att informationen offentliggörs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) 596/2014. 

Frågor och svar

Observera att skyldigheten att offentliggöra och rapportera in finansiella rapporter till FI:s Börsinformationsdatabas åligger emittenten. Denne måste således känna till sina skyldigheter väl.

Frågor som rör rapportering av informationen till Börsinformationsdatabasen kan du ställa till vår avdelning för Rapportering på rapportering@fi.se eller 08-408 980 37 (telefontid vardagar kl. 9–11). Frågor beträffande regelbunden finansiell information (års- och koncernredovisningar samt halvårsrapporter) kan du ställa till finansiellinformation@fi.se

FI kan svara på frågor, informera om tillämpliga bestämmelser och ge vägledning. FI kan som tillsynsmyndighet dock inte ge förhandsbesked i enskilda fall. Om representanter för emittenten är osäkra på hur ett offentliggörande av en finansiell rapport ska hanteras rekommenderas därför att kontakta en juridisk rådgivare som kan hjälpa till med en bedömning utifrån de omständigheter som är specifika för just den emittenten.

FI:s frågor och svar om offentliggörande av regelbunden finansiell information

Esmas frågor och svar (Q&A) om alternativa nyckeltal, senast uppdaterad den 1 april 2022 (engelska)

Esmas frågor och svar (Q&A) om öppenhetsdirektivet, senast uppdaterad 9 november 2020 (engelska)


Senast granskad: 2023-10-19