Hemmedlemsstat

Reglerna om hemmedlemsstat syftar till att peka ut en behörig myndighet för tillsyn enligt öppenhetsdirektivets regler. Den medlemsstat som är en emittents hemmedlemsstat har därför ansvar för att utöva tillsyn i enlighet med öppenhetsdirektivets bestämmelser.

Bestämmelserna om hemmedlemsstat finns i öppenhetsdirektivet artikel 2. I Sverige har de implementerats i 1 kap. 7–9 b §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL) , se rubriken Regler nedan.

Den medlemsstat som är hemmedlemsstat för en emittent är också den medlemsstat som en flaggningsanmälan om ändringar i större innehav ska anmälas till, se Flaggning.

Gäller för reglerade marknader

Reglerna om hemmedlemsstat omfattar enbart emittenter med värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad (en börs) inom EES. I Sverige drivs i dag två sådana reglerade marknader – en av Nasdaq OMX Stockholm AB och den andra av Nordic Growth Market NGM AB. Sverige kan dock vara hemmedlemsstat för emittenter som har värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad inom något annat land inom EES.

Hemmedlemsstat för prospekt

Observera att begreppet hemmedlemsstat även finns i prospektregelverket. Bestämmelserna som återfinns i artikel 2 m i prospektförordningen om hemmedlemsstat skiljer sig från bestämmelserna om hemmedlemsstat enligt öppenhetsdirektivets bestämmelser. Läs mer på sidan Prospekt.

Tilldelad hemmedlemsstat

Huvudregeln är att det är det land där bolaget har sitt säte som är hemmedlemsstat för en börsnoterad emittent. Hemmedlemsstaten behöver därför inte nödvändigtvis vara där bolagets aktier är upptagna till handel. En emittent kan således ha aktier upptagna till handel på en börs utanför Sverige (inom EES) men ha Sverige som hemmedlemsstat. Detta gäller för alla bolag som enligt sin bolagsordning har en ort i Sverige som säte.

För vissa andra börsnoterade emittenter finns möjlighet att välja hemmedlemsstat, och därmed tillsynsmyndighet, när det gäller öppenhetsdirektivets regler. Det gäller till exempel emittenter som har sitt säte utanför EES och har värdepapper upptagna till handel på flera reglerade marknader i EES. Även vissa bolag som enbart har större skuldinstrument upptagna till handel inom EES kan under vissa omständigheter välja hemmedlemsstat. Emittenter som valt en hemmedlemsstat kan under vissa omständigheter ändra sitt val.

En emittent som har möjlighet att välja hemmedlemsstat ska offentliggöra valet enligt vissa former, se mer under rubriken Så ska emittenten offentliggöran valet av hemmedlemsstat nedan. Av 1 kap. 9 a § VpmL kan en emittent som underlåter att offentliggöra sitt val om hemmedlemsstat inom föreskriven tid, under vissa omständigheter, tilldelas en eller flera hemmedlemsstater.

Så ska emittenten offentliggöra valet av hemmedlemsstat

En emittent som gör ett val av hemmedlemsstat enligt bestämmelserna i 1 kap. 8–9 a §§ VpmL ska offentliggöra valet. Valet ska anmälas till FI, och till de behöriga myndigheterna i de stater inom EES där emittentens överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad. Det framgår av 1 kap. 9 b § VpmL. Om emittenten har sitt säte i en annan stat inom EES än Sverige, ska valet dessutom anmälas till den behöriga myndigheten i den staten. Vid offentliggörandet ska reglerna i 17 kap. VpmL följas.

Offentliggöranden (i pressmeddelande) om val av Sverige som hemmedlemsstat ska också rapporteras in till FI:s Börsinformationsdatabas. För att kunna rapportera information till Börsinformationsdatabasen behövs en särskild behörighet. Mer information om hur emittenten rapporterar in till Börsinformationsdatabasen finns på sidan Rapportering.

En underrättelse om hemmedlemsstat ska göras till följande behöriga myndigheter:

 • behörig myndighet i hemmedlemsstaten
 • behörig myndighet i landet där emittenten har sitt säte, i tillämpliga fall
 • behöriga myndigheter i samtliga värdmedlemsstater.
Blankett för att anmäla val av hemmedlemsstat

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har tagit fram en standardblankett som ska användas för underrättelser om hemmedlemsstat. Blanketten, som finns översatt till bland annat svenska, finns på följande länk:

Standardblankett för underrättelse om hemmedlemsstat (Esma)

Använd den svenska eller engelska versionen för att anmäla val av hemmedlemsstat till FI. Underrättelsen skickas via mejl till transparens@fi.se

Lista över emittenter med säte i tredje land med Sverige som hemmedlemsstat

För följande bolag som inte har säte inom EES ska reglerna om flaggning tillämpas (det vill säga: det är till FI anmälan om flaggning ska skickas samt till emittenten). Dessa bolag ska också rapportera in finansiella rapporter och övrig obligatorisk information enligt öppenhetsdirektivet till FI:s Börsinformationsdatabas (listan uppdateras fortlöpande):

 • ABB Ltd
 • Africa Oil Corp.
 • AstraZeneca PLC
 • Autoliv Inc.
 • Bayport Management Limited
 • Cavotec SA
 • EnQuest Plc
 • Fenix Outdoor International AG
 • International Petroleum Corporation
 • Lucara Diamond Corp.
 • Lundin Gold Inc.
 • Lundin Mining Corporation
 • RE IV LIMITED
 • Sunborn (Gibraltar) Limited
Frågor och svar

Observera att skyldigheten att i tillämpliga fall välja hemmedlemsstat, offentliggöra sitt val samt att rapportera in information till de behöriga myndigheterna åligger emittenten. Denne måste således känna till sina skyldigheter väl.

I dokumentet nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som vi får in. Frågor som rör rapportering till FI:s Börsinformationsdatabas (såsom behörigheter, blanketter etc.) kan du ställa till vår avdelning för Rapportering på rapportering@fi.se eller 08-408 980 37 (telefontid vardagar kl. 9–11).

FI kan svara på frågor, informera om tillämpliga bestämmelser och ge vägledning. FI kan som tillsynsmyndighet dock inte ge förhandsbesked i enskilda fall. Om representanter för emittenten är osäkra på vilken information som den är skyldig att rapportera in och till vilken myndighet rekommenderas att ta kontakt med en juridisk rådgivare som kan hjälpa till med en bedömning utifrån de omständigheter som är specifika för just den emittenten.

FI:s frågor och svar om hemmedlemsstat enligt öppenhetsdirektivet

Esmas frågor och svar (Q&A) om öppenhetsdirektivet, senast uppdaterad den 9 november 2020 (engelska)


Senast granskad: 2023-10-19