Förvärv och överlåtelse av egna aktier

En emittent som har aktier upptagna till handel på en reglerad marknad och som förvärvar eller överlåter sina egna aktier är skyldig att under vissa omständigheter offentliggöra uppgifter om detta.

Enligt 4 kap. 18 § i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) ska ett aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna aktier offentliggöra uppgifter om detta, om förvärvet eller överlåtelsen medför att den andel av aktierna i bolaget som innehas av bolaget självt eller den andel av det totala antalet röster i bolaget som de egna aktierna representerar uppnår, överstiger eller går ned under någon av gränserna i 4 kap. 5 § första stycket 1 LHF (5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 eller 90 procent).

Informationen ska offentliggöras så att den snabbt och på ett icke-diskriminerande sätt blir tillgänglig för allmänheten inom EES. Uppgifterna ska offentliggöras så snart som möjligt, men senast klockan 12.00 tre handelsdagar efter förvärvet eller överlåtelsen. Samtidigt som informationen offentliggörs ska den också rapporteras in till FI:s Börsinformationsdatabas. Information om hur emittenten går till väga för att rapportera in till Börsinformationsdatabasen finns på sidan Rapportera/Börsinformation. Notera att kravet på offentliggörandet inte innebär att informationen skickas in till FI i form av en flaggningsanmälan.

Enligt 4 kap. 19 § i LHF ska ett svenskt aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna aktier även anmäla förvärvet eller överlåtelsen till den börs som driver den reglerade marknaden där aktierna är upptagna till handel. Mer information om reglerna för återköpsprogram finns i 13 kap. i FI:s föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser (FFFS 2007:17) samt på sidan Undantag - återköpsprogram. Grundläggande bestämmelser om förvärv av egna aktier i aktiebolag finns i 19 kap i aktiebolagslagen (2005:551).


Senast granskad: 2023-10-19