Förändringar i värdepapperens rättigheter

En emittent som har värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad ska offentliggöra alla förändringar i de rättigheter som är knutna till värdepapperen.

Enligt 15 kap. 8 § i lagen (1991:980) om värdepappersmarknaden (LVM) ska en emittent av överlåtbara värdepapper som efter ansökan av emittenten har tagits upp till handel på en reglerad marknad omedelbart offentliggöra alla förändringar i de rättigheter som är knutna till värdepapperen. Om den som har gett ut aktier som har tagits upp till handel på en reglerad marknad även har utfärdat derivatinstrument med aktierna som underliggande tillgång, ska utgivaren omedelbart även offentliggöra förändringar i de rättigheter som är knutna till derivatinstrumenten.

Emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat ska offentliggöra informationen i enlighet med bestämmelserna i 17 kap. i LVM. Samtidigt som informationen offentliggörs ska den också rapporteras in till FI:s Börsinformationsdatabas. Information om hur emittenten går till väga för att rapportera in till Börsinformationsdatabasen finns på sidan Rapportering/Börsinformation. Mer information om bestämmelserna för offentliggörandet av informationen finns även i 10 kap. i FI:s föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser (FFFS 2007:17).


Senast granskad: 2023-10-19