Prospekt

Ett prospekt är en handling som ska godkännas av FI och offentliggöras innan värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad.

Ett prospekt ska innehålla den nödvändiga information som är väsentlig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av

  • emittentens och en eventuell garants tillgångar och skulder, vinster och förluster, finansiella ställning och framtidsutsikter
  • de rättigheter som är förenade med värdepapperen
  • skälen till emissionen och
  • emissionens effekter på emittenten.

Informationen ska presenteras i en koncis och lättbegriplig form som gör den lätt att analysera.

Prospektförordningen syftar till att säkerställa investerarskydd och marknadseffektivitet, samtidigt som den inre kapitalmarknaden stärks. Prospektförordningen är även ett viktigt steg mot fullbordandet av EU:s kapitalmarknadsunion. Kapitalmarknadsunionen syftar till att hjälpa företag att få tillgång till mer diversifierade kapitalkällor inom EU och bidra till marknadseffektivitet. Syftet är också att ge investerare och sparare ytterligare möjligheter att använda sina pengar på ett mer effektivt sätt.

Läs mer


Senast granskad: 2023-10-18