Tillägg till prospekt

Under vissa omständigheter ska ett tillägg till ett prospekt upprättas. Det gäller omständigheter av betydelse som kan påverka värderingen av värdepappren.

Tillägg till prospekt

Varje ny omständighet av betydelse, sakfel eller väsentlig felaktighet i samband med informationen i ett prospekt som kan påverka bedömningen av värdepapperen och som uppkommer eller uppmärksammas mellan tidpunkten för godkännandet av prospektet och utgången av erbjudandeperioden eller den tidpunkt då handeln på en reglerad marknad påbörjas, beroende på vad som inträffar senare, ska utan onödigt dröjsmål uppges i ett tillägg till prospektet.

Artikel 18 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/979 anger ett antal situationer då det är obligatoriskt att offentliggöra ett tillägg till ett prospekt. Situationerna i artikel 18 utgör dock inte en uttömmande lista över när tillägg ska upprättas utan fastställer minimikrav för sådana situationer. Utöver de situationer som anges i nyss nämnda förordning är det FI:s utgångspunkt att emittenten är bäst lämpad att avgöra om händelsen kan påverka bedömningen av de aktuella värdepapperen. I situationer där det rent objektivt kan vara svårt att avgöra om en omständighet verkligen kan påverka bedömningen av värdepapperen är det dock lämpligast att upprätta ett tillägg.

Handläggningstid

Ett tillägg till prospekt ska upprättas utan onödigt dröjsmål och godkännas av FI inom maximalt fem arbetsdagar. Därefter ska tillägget offentliggöras av emittenten, den som lämnat erbjudandet eller ansökt om upptagandet till handel på en reglerad marknad. Offentliggörandet ska ske på åtminstone samma sätt som när det ursprungliga prospektet offentliggjordes.

Ansökan sker via Prospektwebben. Den första handläggningsdagen för en ansökan är den arbetsdag som infaller närmast efter den dag som en fullständig ansökan kom in till FI. Detta gäller oavsett när på dagen som ansökan inkom.

Innehåll

Ett tillägg till ett prospekt bör innehålla information om:

  • vilket prospekt tillägget tillhör
  • datum för FI:s godkännande av prospektet och diarienummer
  • att tillägget är en del av prospektet och bör läsas tillsammans med detta
  • orsaken till att tillägget har upprättats
  • återkallelserätten
  • tiden för återkallelseperioden med uppgift om sista datum för återkallelse
  • vem en investerare kan kontakta för att återkalla
  • att tillägget har upprättats i enlighet med artikel 23 i prospektförordningen samt att det är godkänt och registrerat av FI
  • datum för tilläggsprospektets godkännande samt FI:s diarienummer.

Avgift

Godkännande och registrering av tillägg till prospekt: 7 000 kronor.

Ansök via FI:s Prospektwebb.


Senast granskad: 2023-10-18