Förenklade prospekt och URD

Tre nya prospekttyper presenterades då prospektförordningen började tillämpas i sin helhet den 21 juli 2019. Prospekt som kan upprättas med förenklade regler för sekundäremissioner, EU-tillväxtprospekt och universellt registreringsdokument.

EU-tillväxtprospekt

Vem kan upprätta EU-tillväxtprospekt?

Bland andra:
- små och medelstora företag
- emittenter med ett genomsnittligt börsvärde på mindre än 500 miljoner euro (beräknat på slutkursen för de tre föregående kalenderåren), vars värdepapper handlas eller ska handlas på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag.

Var finns bestämmelser om EU-tillväxtprospekt?

Huvudsakligen i artikel 15 i prospektförordningen och artikel 28–34 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980.

Vilka bilagor ska EU-tillväxtprospekt upprättas med?

- Aktierelaterade värdepapper: bilaga 24 och bilaga 26
- Icke-aktierelaterade värdepapper: bilaga 25 och bilaga 27
- Sammanfattningen: bilaga 23.

Prospekt för sekundäremissioner

Vem kan upprätta prospekt för sekundäremissioner?

- Erbjudare och emittenter av värdepapper som kontinuerligt har tagits upp till handel på en reglerad marknad, eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, under som minst de senaste 18 månaderna, och som emitterar respektive erbjuder värdepapper som är utbytbara mot redan emitterade värdepapper kan upprätta denna prospekttyp.

- Emittenter av aktierelaterade värdepapper som kontinuerligt har tagits upp till handel på en reglerad marknad, eller en tillväxtmarknad för små och medelstora företag, under som minst de senaste 18 månaderna och som emitterar icke-aktierelaterade värdepapper.

- Emittenter av värdepapper som har erbjudits till allmänheten och har varit upptagna till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag kontinuerligt under minst två år, som fullt ut har uppfyllt kraven på offentliggörande och rapportering under hela den period som värdepappren har varit upptagna till handel, och som avser att ta upp befintliga värdepapper som är utbytbara mot tidigare emitterade värdepapper till handel på en reglerad marknad.

Var finns bestämmelser om sekundäremissioner?

Huvudsakligen i artikel 14 i prospektförordningen och i artiklarna 4,9, 13 och 17 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980.

Vilka bilagor ska sekundäremissioner upprättas enligt?

Aktierelaterade värdepapper: bilaga 3 och bilaga 12.
Icke-aktierelaterade värdepapper: bilaga 8 och bilaga 16.
Om tillämpligt: sammanfattning enligt artikel 7 i prospektförordningen.

Universellt registreringsdokument

Vem kan upprätta ett universellt registreringsdokument?

En emittent vars värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad eller en MTF-plattform har möjlighet att varje räkenskapsår upprätta ett universellt registreringsdokument.

Var finns bestämmelser om universellt registreringsdokument?

Huvudsakligen i artikel 9 i prospektförordningen och artikel 3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/980.

Vilken bilaga ska ett universellt registreringsdokument upprättas enligt?

Enligt bilaga 2.


Senast granskad: 2024-03-22