Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om den nya prospektförordningen. Frågor om prospektförordningen ställs i första hand via Prospektwebben och i annat fall till prospekt@fi.se.

Vad är FI:s Prospektwebb och hur ska den användas?

I samband med att EU:s prospektförordning började tillämpas i sin helhet den 21 juli 2019 lanserade FI ett nytt it-system där alla ärenden kopplade till EU:s prospektförordning ska hanteras (Prospektwebben). Utöver det ska även erbjudandehandlingar och tillägg till erbjudandehandlingar hanteras i Prospektwebben.

Alla användare som ska använda Prospektwebben behöver registrera en användarprofil i Rapporteringsportalen. Inloggning sker sedan med bank-id eller med mobilt bank-id. När en ansökan ska skickas in behövs sedan behörighet från den berörda emittenten. Det innebär att en företagsadministratör eller en firmatecknare hos emittenten tilldelar behörighet till de personer som ska kunna skapa ärenden i Prospektwebben.

Slutliga villkor tillhörande grundprospekt skickas till FI genom Prospektwebben. Personer som hanterar slutliga villkor behöver därför också registrera en användarprofil i Rapporteringsportalen och efter det tilldelas behörighet från emittenten. Mer information om detta finns i FI:s lathund för rapporteringsportalen på sidan Rapportera till FI.

Alla prospektärenden som ska beslutas från och med den 22 juli 2019 och prospektrelaterade frågor ska hanteras via Prospektwebben. Det samma gäller för Europapass, tillägg till prospekt och slutliga villkor till prospekt beslutade enligt EU:s prospektförordning. 

Vilket beloppsundantag för prospektskyldighet gäller i Sverige?

En medlemsstat får enligt artikel 3.2 andra stycket prospektförordningen besluta att tillämpa undantag från det tröskelvärde som framgår av artikel 3.2 första stycket b prospektförordningen. I Sverige bestäms det nationella tröskelvärdet i 2 kap. 1 § Lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning där det framgår att ett prospekt inte behöver upprättas om det sammanlagda vederlaget för de värdepapper som erbjuds till investerare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) under en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro.


Senast granskad: 2023-10-18