Europapass

Ett prospekt som har godkänts av FI kan användas i andra länder inom unionen utan särskild prövning i varje land. Emittenten måste dock först ansöka om ett intyg för Europapass från FI. Det är även möjligt att utfärda Europapass för vissa registreringsdokument och vissa universella registreringsdokument.

För att ett Europapass ska kunna utfärdas kan prospektet och/eller sammanfattningen respektive registreringsdokumentet eller det universella registreringsdokumentet behöva översättas så att tillämpliga språkbestämmelser uppfylls. Information om vilka språkbestämmelser som gäller i de olika medlemsstaterna i unionen finns på Esmas webbplats.

När emittenten har kommit in med en begäran om Europapass tillsammans med relevanta översättningar utfärdar FI ett intyg som skickas till berörda behöriga myndigheter inom en arbetsdag räknat från mottagandet av begäran. Om begäran bifogas en tillståndsansökan skickar FI intyget inom en arbetsdag efter godkännandet av prospektet, registreringsdokumentet eller det universella registreringsdokumentet. När FI har passporterat prospektet eller tillägget till berörd tillsynsmyndighet skickar FI en bekräftelse till emittenten om att passporteringen är genomförd. För det fall emittenten upprättar ett tillägg ska samma förfarande tillämpas på tillägget.

Begäran

Begäran görs via FI:s Prospektwebb .

Avgift

Det är inte belagt med avgift att passportera ett prospekt, tillägg, registreringsdokument eller universellt registreringsdokument.


Senast granskad: 2023-10-18