EU-riktlinjer för en sund ersättningspolicy

2016-10-28 | Regler EBA Nyheter Bank

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI inte kommer att följa Ebas riktlinjer för en sund ersättningspolicy i alla delar.

Eba har den 27 juni 2016 publicerat riktlinjer för en sund ersättningspolicy enligt artiklarna 74.3 och 75.2 i direktiv 2013/36/EU och upplysningar enligt artikel 450 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA/GL/2015/22) (riktlinjerna). Riktlinjerna gäller från och med den 1 januari 2017.

FI:s tillämpning av EU-riktlinjerna

FI har meddelat Eba att FI inte kommer att följa Ebas riktlinjer fullt ut vad gäller nedanstående delar.

Med hänsyn till proportionalitetsprincipen har det i det nuvarande svenska regelverket om ersättningar, som är bindande, införts vissa bestämmelser som avviker från de regler som ingår i de nya EU-riktlinjerna. Ett exempel är att enligt det svenska regelverket ska reglerna om uppskjutande gälla bara om den rörliga ersättningen överstiger 100 000 kronor per år (detta berör bland annat del 15.2 i riktlinjerna). Någon sådan gräns finns inte i riktlinjerna som därför går längre än de svenska reglerna. Riktlinjerna som rör uppskjutande kommer därför för närvarande bara att tillämpas om den rörliga ersättningen överstiger 100 000 kronor per år.

Vilka regler som är tillämpliga på filialer i Sverige till kreditinstitut i tredje land bestäms av svensk lag och är inte möjligt för FI att besluta om (punkt 73 i riktlinjerna).

Återkrav är inte möjligt enligt svensk rätt. Riktlinjerna avseende detta kommer därför inte tillämpas i Sverige (framför allt del 15.7).

För samtliga kommentarer till underrättelsen, se länk till sammanställning nedan.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter. 

Laddar sidan