EU-riktlinjer om exponeringar mot skuggbanksektorn

2016-10-28 | Regler EBA Nyheter Bank

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI avser att följa Ebas riktlinjer om gränser för exponeringar mot enheter i skuggbanksektorn som utför bankaktiviteter utanför ett reglerat ramverk.

Den 14 december 2015 publicerade Eba riktlinjer EBA/GL/2015/20 baserade på artikel 395(2) under EU-reglering Nr 575/2013. Riktlinjerna ger krav på institut att sätta gränser, som en del av institutets interna processer, för instituts individuella exponeringar mot enheter i skuggbanksektorn och för instituts aggregerade exponeringar mot enheter i skuggbanksektorn. Bakgrunden är att Eba har identifierat stabilitetsrisker på såväl mikro- som makronivå genom alltför stora exponeringar mot enheter i skuggbanksektorn. Den senaste finanskrisen har visat på flera riskerför den finansiella stabiliteten associerade med exponeringar mot skuggbanksektorn. Ett exempel på en risk förknippad med enheter i skuggbanksektorn är ett utbrett beroende av kortfristig marknadsfinansiering. Risker förknippad med enheter inom skuggbanksektorn förstärks av att insynen i skuggbanksektorn från regulatoriska myndigheter är begränsad.

Riktlinjerna i Sverige

FI har meddelat Eba att myndigheten avser följa riktlinjerna.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter. 

Laddar sidan