FI tillämpar nya EU-riktlinjer om upplysningskrav (pelare 3)

2017-10-06 | EBA Nyheter Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, EBA, att FI avser att följa EBA:s riktlinjer om upplysningskrav för riskhantering, riskexponeringar och kapitalkrav (det som i Baselregelverket kallas pelare 3).

Den 4 augusti 2017 publicerade EBA riktlinjer (EBA/GL/2016/11) om upplysningskraven i del åtta i tillsynsförordningen (förordning (EU) nr 575/2013). Riktlinjerna är baserade på artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 och gäller från och med den 31 december 2017. Riktlinjerna ger vägledning om uppgifter som ska offentliggöras enligt del åtta i tillsynsförordningen och specificerar hur dessa uppgifter ska presenteras.

Riktlinjerna gäller för företag som har identifierats som ett globalt systemviktigt institut eller ett annat systemviktigt institut. Behöriga myndigheter kan dock kräva att även andra institut ska tillämpa riktlinjerna och det är inte uteslutet att FI i framtiden utnyttjar denna möjlighet. Institut som inte omfattas av kraven kan frivilligt välja att tillämpa hela eller delar av riktlinjerna. Noteras bör att punkten 8 i riktlinjerna hänvisar till delar av riktlinjerna som ska tillämpas av alla institut som helt eller delvis måste uppfylla kraven i del åtta i tillsynsförordningen.

Riktlinjerna i Sverige

FI har meddelat EBA att vi avser att följa riktlinjerna.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Läs mer

Laddar sidan