FI tillämpar riktlinjer för ersättningspolicy

2017-02-07 | Regler EBA Nyheter Bank

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI avser att följa Ebas riktlinjer om ersättningspolicy och ersättningspraxis för försäljning och tillhandahållande av bankprodukter och banktjänster till konsumenter.

Den 5 oktober 2016 publicerade Eba riktlinjer om ersättningspolicy och ersättningspraxis (EBA/GL/2016/06) baserade på artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010. Riktlinjerna anger hur företag ska utforma sin ersättningspolicy och ersättningspraxis i samband med erbjudanden av bankprodukter och banktjänster till konsumenter.

Riktlinjerna i Sverige

FI har meddelat Eba att vi avser att följa riktlinjerna.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter. 

Laddar sidan