Begäran om utlämnade handlingar, FI:s beslut och kammarrättens domar

2019-02-07 | Nyheter Penningtvätt Bank

FI vill klargöra vilka beslut FI fattat, vilka överklaganden som gjorts och vilka domar som meddelats när det gäller ett antal undersökningar om penningtvätt i svenska banker.

FI:s beslut om utlämnande av handlingar 

Den 16 november 2018 beslutade FI att inte lämna ut vissa uppgifter i slutskrivelser i ett antal penningtvättsundersökningar som begärts ut av en reporter på SvD. Det handlade om uppgifter som enligt FI:s mening rörde bolagens affärs- eller driftförhållanden och som kunde antas skada bolagen om de lämnades ut. Övriga delar lämnades ut.

Den 20 november 2018 beslutade FI att inte lämna ut vissa uppgifter i avstämningsskrivelser i ett antal penningtvättsundersökningar. FI angav delvis samma skäl som för beslutet den 16 november samt att det här också fanns uppgifter om ekonomiska eller personliga förhållanden för personer som gjort affärer med eller haft andra förbindelser med de berörda bolagen. Övriga delar lämnades ut. 

Den 18 december beslutade FI att inte lämna ut utkast till utvärderingar av penningtvättsundersökningar. Som skäl för beslutet angav FI att utkasten inte var allmänna handlingar och att rätten att ta del av allmänna handlingar endast gäller handlingar som är allmänna i tryckfrihetsförordningens mening. 

Överklaganden till kammarrätten 

SvD:s reporter överklagade samtliga FI:s beslut till kammarrätten.

Kammarrätten gav delvis SvD rätt när det gäller besluten den 16 och 20 november. Här ansåg domstolen bland annat att FI inte gjort en sådan noggrann och detaljerad sekretessprövning som lagen föreskriver. Som en följd av detta har FI gjort nya sekretessprövningar och fattat nya beslut om att lämna ut de begärda handlingarna, med färre uppgifter maskerade. SvD har överklagat även dessa beslut till kammarrätten. Kammarrätten har den 20 februari 2019 avslagit SvD:s överklagande. Domen finns nedan under Läs mer.

När det gäller FI:s beslut den 18 december avslog kammarrätten överklagandet från SvD. Kammarrätten instämde i FI:s bedömning att de aktuella utkasten inte var allmänna handlingar och avslog därför överklagandet.  

Överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen

SvD:s reporter har överklagat kammarrättens dom när det gäller de utkast till penningtvättsundersökningar som FI inte lämnat ut, det vill säga FI:s beslut den 18 december, till Högsta förvaltningsdomstolen. Det krävs prövningstillstånd för att domstolen ska pröva överklagandet i sak. 

Laddar sidan