Det kontracykliska buffertvärdet höjs

FI har beslutat att höja det kontracykliska buffertvärdet till 2 procent, vilket är dess neutrala nivå. Detta kommunicerades redan i stabilitetsrapporten. En genomförandeperiod på 12 månader innebär att nivån börjar gälla från slutet av juni 2023.

Stigande inflation har drivit upp räntor globalt sedan i somras och Rysslands invasion av Ukraina har lett till stigande energi- och råvarupriser, som bidragit till ytterligare inflationstryck.

Sammantaget gör detta att konjunkturåterhämtningen efter pandemin går långsammare och att ränteförväntningarna har ökat betydligt.

Många företag och hushåll har byggt upp stora skulder i lågräntemiljön, vilket kan göra dem sårbara när räntorna nu stiger. En sektor som är särskilt sårbar för högre finansieringskostnader är den kommersiella fastighetssektorn, som riskerar att drabbas av minskad lönsamhet och sjunkande fastighetspriser. Det kan i sin tur komma att påverka bankerna, på grund av deras stora utlåning till fastighetssektorn.

I ljuset av dessa risker behöver bankerna fortsatt ha stora kapitalbuffertar. FI har därför beslutat att höja det kontracykliska buffertvärdet till den neutrala nivån på 2 procent. Höjningen gör att bankerna blir mer motståndskraftiga inför framtida kriser.

FI bedömer att den fortsatta ekonomiska återhämtningen, i kombination med bankernas starka finansiella ställning och goda lönsamhet, gör att buffertvärdet kan höjas till den neutrala nivån på 2 procent utan att det får negativa konsekvenser för kreditförsörjningen.

Läs mer på www.fi.se

Pressekreterare
070-300 47 32