FI avser att höja det kontracykliska buffertvärdet till 2 procent

Finansinspektionen (FI) avser att höja det kontracykliska buffertvärdet till 2 procent under det andra kvartalet 2022.

Den kontracykliska kapitalbufferten sänktes under pandemin för att säkerställa att bankerna kunde upprätthålla kreditförsörjningen även om de skulle drabbas av stora kreditförluster. Dessa förluster har inte realiserats och FI ser inga tecken på att bankerna har problem att upprätthålla kreditförsörjningen. Den fortsatt höga skuldtillväxten för hushåll och den snabbt stigande tillväxten för de icke-finansiella företagens skulder tyder snarare på en ökning av systemriskerna, även om det är troligt att tillväxten i skulder framöver kommer att dämpas av inflationstryck och stigande räntor.

FI avser därför att höja det kontracykliska buffertvärdet till 2 procent under andra kvartalet 2022. En implementeringstid på 12 månader innebär att den nivån på buffertvärdet kan träda i kraft under andra kvartalet 2023. Därmed fullföljer myndigheten den gradvisa höjning av buffertvärdet till dess neutrala nivå, som inleddes i september 2021.

FI kommunicerade avsikten att höja buffertvärdet i rapporten Stabiliteten i det finansiella systemet (2022:1), som publicerades i dag. Berörda företag och branschföreningar har möjlighet att lämna yttranden med synpunkter på den kommunicerade avsikten senast den 10 juni. FI har även inlett samråd med Riksbanken och Riksgälden. Beslut i frågan fattas därefter av FI:s styrelse den 21 juni.

Frågor om förslaget besvaras av Mathias Skrutkowski på telefon 08-408 980 00. Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 93 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se senast den 10 juni 2022. Ange diarienumret FI Dnr 22-11683.