FI-analys 18: Svenska riskpremier och penningpolitik

En oordnad och abrupt ökning av internationella marknadsräntor kan leda till signifikant högre löptids- och aktieriskpremier i Sverige. Det visar en analys som FI gjort.

Den låga räntenivån under de senaste åren har lett till att investerare sökt sig till mer riskfyllda tillgångar för att få högre avkastning. Detta kan ha bidragit till låga riskpremier.

Löptidspremien är en form av kompensation som investerare kräver för att investera i obligationer med längre löptider. Våra resultat visar att löptidspremien i högre utsträckning påverkas av internationella marknadsräntor än om styrräntan oväntat skulle höjas i Sverige.

Aktieriskpremien speglar skillnaden mellan investerares förväntade avkastning på aktiemarknaden och den riskfria räntan. Enligt våra resultat påverkas den inte av förändringar i svensk penningpolitik. Däremot påverkar internationella marknadsräntor aktieriskpremien på kort sikt.