Resultat

2018

TRS 2-systemet skapar för tillfället inte FD-filer

För närvarande, fredagen den 7 december, skapar inte TRS 2-systemet några FD-filer (daily feedback).

Erik Thedéen: Tillsynens roll på hållbarhetsområdet

”Som tillsynsmyndighet är Finansinspektionens roll att bidra till att finansiella företag beaktar och hanterar risker som kan påverka deras verksamhet, det finansiella systemets funktion och konsumenten. Och olika typer av hållbarhetsrelaterade faktorer skapar den typen av risker. Arbetet med hållbarhet ska därför vara en del av de finansiella företagens riskhantering, och frågorna behöver införlivas i deras styrning och strategiska arbete. De ska därmed också vara en naturlig del av den finansiella tillsynen.” Så inledde Erik Thedéen sitt anförande på Sveriges Finansanalytikers Förening i Stockholm.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Prolight Diagnostics

AA har handlat aktier i bolaget Prolight Diagnostics AB på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris. AA har inte påvisat att transaktionerna utförts av legitima skäl.

Remissvar om ändring av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

FI ser i huvudsak positivt på förslaget och instämmer till stor del i de överväganden som gjorts. Det finns dock frågor där FI inte instämmer i promemorians förslag eller anser att det behövs ändringar eller förtydliganden.

Vägledande frågor och svar

2018-12-05 | Marknad

Här hittar du svar på några vanliga frågor som vi får när det gäller att söka tillstånd eller anmäla ett ärende till FI.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i ISR Immune System Regulation Holding

AA har köpt och sålt aktier i bolaget ISR Immune System RegulationHolding AB på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris. AA har inte påvisat att transaktionerna utförts av legitima skäl.

EU-samråd om förslag till delegerad förordning om prospekt

2018-11-29 | Prospekt Esma Nyheter

Nu går det att lämna synpunkter på ett förslag från EU-kommissionen till en delegerad förordning kopplad till prospektförordningen.

Om prospektförordningen

2018-11-28 | Prospekt Marknad

Prospektförordningen trädde i kraft den 20 juli 2017 och är direkt tillämplig i Sverige. Den ska tillämpas i sin helhet från och med den 21 juli 2019. Ett antal bestämmelser om undantag från prospektskyldighet började dock tillämpas den 20 juli 2017 (delar av artikel 1.5) respektive den 21 juli 2018 (artiklarna 1.3 och 3.2).

Frågor och svar

2018-11-28 | Prospekt Marknad

Läs mer

Ny prospektförordning

2018-11-28 | Prospekt Marknad

Den nya prospektförordningen ska säkerställa investerarskydd och marknadseffektivitet, samtidigt som den ska stärka den inre kapitalmarknaden.

Laddar sidan