FI-analys 32: Lån, betalningsproblem och skuld hos Kronofogden

Lån och andra skulder har betydelse för betalningsproblem. Denna analys fokuserar på lånens betydelse för enskilda personers betalningsproblem. Personer med låg inkomst utgör en hög andel av de som har betalningsproblem. Det gäller både skulder som har sitt ursprung i lån och andra skulder. Och betalningsproblem börjar ofta med livshändelser, som arbetslöshet eller sjukdom.

Vi har delat in betalningsproblem i fyra steg – upprepade påminnelser, inkassokrav, betalningsföreläggande och skuld hos Kronofogden. Låg inkomst utgör en stor risk för betalningsproblem i alla dessa steg. Påminnelser och inkassokrav är vanligare bland unga låntagare, medan låntagare i medelåldern i högre utsträckning än andra åldersgrupper får skuld hos Kronofogden.

Analysen visar även att små lån oftare leder till påminnelser och inkassokrav än stora lån. Men låntagare som har små låneskulder lyckas ofta betala innan de får en skuld hos Kronofogden. Därmed är det vanligare att låntagare med flera eller större lån får skuld hos Kronofogden.

Under ett år får 3,2 procent av alla låntagare i Sverige (som är fysiska personer) minst ett nytt betalningsföreläggande, och 0,7 procentenheter av dem har kvar skulden året efter.

År 2020 hade 313 000 personer bosatta i Sverige någon typ av skuld hos Kronofogden. Deras totala skuldbelopp uppgick till ungefär 74 miljarder kronor. Av dessa var 65 000 låntagare och deras låneskuldbelopp uppgick till cirka 14 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka en femtedel av det totala skuldbeloppet och antalet som har skuld hos Kronofogden.