FI identifierar omställningsrisker i bankernas låneportföljer

Det finns klimatrelaterade omställningsrisker i svenska bankers låneportföljer. Det visar en analys som FI har gjort genom att matcha bankernas utlåning till enskilda företag med utsläppsdata från företag som ingår i EU:s utsläppshandel.

Den gröna omställningen, i Sverige och globalt, innebär risker för vissa företag och marknader. För en bank kan det till exempel innebära att risken för kreditförluster ökar vid utlåning till företag som måste ställa om.

– Att banker identifierar och hanterar risker vid kreditgivning är viktigt för hela den finansiella stabiliteten. Bankerna behöver fortsätta arbeta med att inkludera klimatrisker i sin övriga riskhantering och anpassa sin kreditgivning efter det, säger Fredrik Öhrström, analytiker på FI.

Analysen har gjorts genom att matcha företag med anläggningar som ingår i EU:s system för utsläppshandel med Riksbankens kreditdatabas som innehåller detaljerade uppgifter över bankernas utlåning till enskilda företag. EU:s system för utsläppshandel omfattar ett begränsat antal branscher och utsläpp i företagens egen produktion. Resultatet visar att bankerna sammantaget har en begränsad utlåning till de företag som ingår i utsläppshandeln, men också att det finns klimatrelaterade omställningsrisker som bankerna behöver ta hänsyn till.

I dag finns det begränsad data när det gäller att analysera omställningsrisker och denna analys täcker därför endast en begränsad del av bankernas totala utlåning. Det är sannolikt att de totala omställningsriskerna är större än vad analysen visar.

FI avser att följa upp resultatet av den här analysen i vår tillsynsdialog med de berörda bankerna och i arbetet med framtida granskningar av bankernas omställningsplaner.


Presstjänst
(Ej sms)