FI tillämpar nya metoder för att kategorisera kreditinstitut och klassificera filialer

Denna promemoria är en omarbetad version av FI Dnr 19-18524. Promemorian redogör för hur FI delar in svenska kreditinstitut i olika tillsynskategorier och för klassificeringen av svenska filialer till kreditinstitut i andra EES-länder. Promemorian beskriver även hur FI tillämpar proportionalitet i tillsynen.

Promemorian har arbetats om eftersom FI gjort ändringar i metoden för kategoriseringen av kreditinstitut till följd av de nya riktlinjer om översyn- och utvärderingsprocessen (ÖUP) som Europeiska bankmyndigheten (EBA) gav ut tidigare i år.

Laddar sidan