Undantag - återköpsprogram

Mar ger möjlighet för emittenter att utnyttja ett undantag från reglerna om förbud mot insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation för handel med egna aktier i ett återköpsprogram.

Regler om undantag för handel med egna aktier i återköpsprogram finns i artikel 5 Mar samt i EU-kommissionens delegerade förordning 2016/1052.

Undantaget är endast tillämpligt för återköpsprogram som har direkt samband med att:

  • minska bolagets kapital
  • uppfylla skyldigheter till följd av konvertibla skuldinstrument, eller
  • att uppfylla skyldigheter till följd av aktieoptionsprogram för anställda och andra tilldelningar av aktier till anställda eller medlemmar av administrations-, lednings- eller kontrollorgan hos emittenten eller närstående företag.

Har återköpsprogrammet ett annat syfte än de tre som angetts ovan kan inte undantaget användas. Notera att undantaget endast är tillämpligt vid handel med egna aktier, och därmed inte omfattar relaterade instrument.

Rapporterings- och informationskrav

Emittenten ska bl.a. offentliggöra uppgifter om återköpsprogrammet och villkor för transaktioner i samband med återköpsprogram. Emittenten ska enligt Mar rapportera alla transaktioner som rör återköpsprogrammet till den behöriga myndigheten för varje handelsplats där emittentens aktier är upptagna till handel eller handlas med. I Sverige ska rapporterna, istället för till FI, skickas till den börs där bolagets aktier är upptagna till handel, vilket framgår av 13 kap. FFFS 2007:17.

Ytterligare regler om rapportering, offentliggörande, pris- och tidsbegränsningar samt maximalt antal aktier som får förvärvas inom ramen för återköpsprogrammen finns i genomförandeförordning 2016/1052, se nedan under rubriken Läs mer.

Svenskt tillämpningsområde

Även om tillämpningsområdet för artikel 5 i Mar omfattar emittenter på både reglerade marknader och handelsplattformar (MTF) tillåter inte svensk lag handel med egna aktier på annat än reglerad marknad.

Läs mer


Senast granskad: 2023-10-19