Marknadssonderingar

En marknadssondering är en interaktion mellan en säljare av ett finansiellt instrument och en eller flera potentiella investerare innan en transaktion aviseras.

Syftet är att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar kan omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper, och skiljer sig från den vanliga handeln.

Den som lämnar information

Genomförande av marknadssonderingar kan kräva att insiderinformation lämnas till potentiella investerare. Det anses legitimt att lämna insiderinformation när insiderinformationen lämnas som ett normalt led i fullgörandet av en persons tjänst, verksamhet eller åligganden.

Om en marknadssondering omfattar röjande av insiderinformation kommer marknadsaktören som röjer informationen anses agera som ett normalt led i fullgörandet av sin tjänst, verksamhet eller åligganden förutsatt att marknadsaktören följer kraven i Mar, artikel 11. Marknadsoperatören ska bl.a. dokumentera sin bedömning av huruvida marknadssonderingen kommer att innebära röjande av insiderinformation. Marknadsoperatören ska även vidta vissa andra åtgärder innan information lämnas. Åtgärderna omfattar bland annat att få medgivande om mottagande av informationen från den person som mottar marknadssonderingen och att informera om förbud mot insiderhandel och krav på att informationen hålls konfidentiell.

Marknadsaktören som lämnar information ska föra och upprätthålla register över all information som lämnas till den person som mottar marknadssonderingen och över de personer som mottagit marknadssonderingen.

För fullständiga regler om marknadssondering se kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/959 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/960, se länkar under rubriken Läs mer.

Den som mottar information

Bestämmelserna om marknadssonderingar ställer krav på en mottagare att själv göra en bedömning huruvida den mottagna informationen är insiderinformation eller ej.

Esma har utfärdat riktlinjer till personer som mottar marknadssonderingar, se länk under rubriken Läs mer.

Läs mer


Senast granskad: 2023-10-19