Frågor och svar

Vanligt förekommande frågor och svar om marknadsmissbruk.

Vem övervakar värdepappershandeln?

FI övervakar att marknaden följer marknadsmissbruksförordningen (Mar). Enligt denna är marknadsoperatörer och värdepappersföretag som driver en handelsplats, liksom personer som yrkesmässigt arrangerar och utför transaktioner, skyldiga att ha system och arrangemang på plats för kunna upptäcka misstänkt marknadsmissbruk. Dessa aktörer är även ansvariga för att rapportera misstänkta handelsorder och transaktioner till FI. FI kan också på eget initiativ eller efter tips inleda undersökningar av handeln på värdepappersmarknaden.

Antal anmälningar till FI om misstänkt marknadsmissbruk


Vad är marknadsmissbruk?

I marknadsmissbruksförordningen (Mar) definieras följande som marknadsmissbruk:

  • insiderhandel
  • olagligt röjande av insiderinformation
  • marknadsmanipulation.

 

Vad händer när misstänkt marknadsmissbruk upptäcks?

Om FI bedömer att en överträdelse har skett kan FI ingripa genom att exempelvis tilldela en sanktionsavgift. Om FI bedömer att ett brott har begåtts lämnar FI över ärendet till åklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM).

FI:s sanktioner mot marknadsmissbruk


Vad är marknadsmanipulation?

Vad marknadsmanipulation är beskrivs utförligt i Artikel 12 i Marknadsmissbruksförordningen (Mar). Där anges bland annat att marknadsmanipulation är "utförande av en transaktion, läggandet av en handelsorder eller annat beteende som ger eller kan förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på ett finansiellt instrument, ett relaterat spotavtal avseende råvaror, eller en auktionerad produkt baserad på utsläppsrätter".

Marknadsmissbruksförordningen (Mar)


Sker ingripanden mot marknadsmissbruk numera på samma sätt inom hela EU?

Samma förbud gäller i hela EU, men hur ett ingripande ska se ut regleras nationellt.


Vem kan stoppa handeln i värdepapper?

Börser och handelsplattformar kan vid behov stoppa handeln i värdepapper, till exempel när kursrörelser indikerar att hela marknaden inte har tillgång till samma information.

Även FI har möjlighet att besluta om handelsstopp på en börs eller handelsplattform. Mer information om grunderna för handelsstopp finns i 22 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

 
Är blankning alltid tillåten?

FI har möjlighet att förbjuda eller begränsa blankning eller korta positioner i aktier eller statspapper. Men det gäller bara vid ogynnsamma händelser eller en utveckling som utgör ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten eller marknadsförtroendet. Med marknadsförtroende avses förtroendet för värdepappersmarknaden i en eller flera medlemsstater.

FI kan enbart vidta en åtgärd om den är nödvändig för att avvärja hotet och inte leder till en negativ inverkan på de finansiella marknadernas effektivitet. Blankningsförordningen anger att FI måste ta vederbörlig hänsyn till proportionalitetsprincipen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar


Varför är det tillåtet att handla anonymt?

Sedan mars 2014 är det tillåtet för börsmedlemmar på Nasdaq att handla anonymt. Det gör också majoriteten av medlemmarna. Tidigare kunde större börsmedlemmar låta andra handla genom deras uppkoppling, men det försvårade marknadsövervakningen. Även om det i dag inte syns utåt hur börsmedlemmar handlar är handeln inte på något vis anonym för marknadsövervakningen på Nasdaq. De ser vilka börsmedlemmar som handlar och har kontroll över från vilka depåer detta sker.


Är det tillåtet att handla med sig själv?

Nej, handel med sig själv eller närstående är förbjudet. Det är inte tillåtet att matcha köp- och säljorder i ett värdepapper via börser och handelsplattsformar så att avslut sker mellan privata konton, företagskonton, investeringssparkonton eller kapitalförsäkringar som samma person eller närstående disponerar över. 

Vid transaktioner mellan ett värdepapperskonto eller en aktiedepå och en kapitalförsäkring, gäller detta trots att försäkringsbolaget är den formella ägaren av kapitalförsäkringen. Då sådana transaktioner omfattas av handelsskyldigheten enligt artikel 23 och 28 i Mifir och ska transaktionsrapporteras enligt Mifir artikel 20−21 kan de sända vilseledande signaler till marknaden i fråga om tillgång och efterfrågan på de aktuella finansiella instrumenten. Sådana transaktioner kan därför utgöra en överträdelse av reglerna om marknadsmanipulation i Mar vilket innebär att kunden kan drabbas av sanktioner.

Se vidare: Värdepapper Mifid/Mifir - Reglerna i korthet - Handelsskyldighet

Kan även små volymer köp av aktier vara marknadsmissbruk (enpetare)?

I bolag som har en aktie med låg omsättning och få avslutade, dagliga affärer har priset på varje enskild aktie en större påverkan på prisbilden än i de fall aktien har en hög omsättning och många dagliga affärer. Genom att vid ett eller flera återkommande tillfällen handla med små volymer i aktien (enpetare) kan priset vilseleda andra aktörer och ge intrycket av en högre värdering av aktien. Resultatet blir att aktiekursen successivt stiger. Vanligtvis är syftet med dessa transaktioner att öka värdet på sin befintliga position i aktien. 

Exempel på transaktioner som har givit falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan och pris finns beskrivna i våra sanktionsförelägganden mot marknadsmissbruk.

Varför kan FI inte uttala sig om värdepappershandeln?

När FI utreder marknadsmissbruk handlar det om undersökningar av mycket känslig natur. Om det finns anledning att starta en utredning om en överträdelse har ägt rum gäller sekretess. Det gäller även när FI biträder åklagare. Detta för att utredningen inte ska försvåras, till exempel genom att någon försöker dölja eller förstöra bevis.

Vi vill också undvika spekulationer som kan rubba förtroendet för marknaden, i synnerhet eftersom alla ska anses vara oskyldiga innan det finns bevis om motsatsen. Därför kan vi inte heller avslöja om vi utreder eller om vi har för avsikt att starta en utredning i ett specifikt ärende.

Bestämmelser om sekretess i våra undersökningar om marknadsmissbruk finns bland annat i Offentlighets- och sekretesslagens 17:e kapitel.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)


Senast granskad: 2023-10-19