Undantag - stabiliseringshandel

Mar ger möjlighet till undantag från reglerna om förbud mot insiderhandel, olagligt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation för stabiliseringshandel med värdepapper eller relaterade instrument som sker enligt bestämmelserna i art. 5 Mar.

Undantag gäller för stabiliseringshandel på både en börs och en handelsplattform (MTF).

Stabilisering avser stödköp i syfte att förhindra ett prisfall vid handel med värdepapper. Detta kan göras under en tidsbestämd period i samband med en betydande spridning av värdepapper, till exempel när ett bolag tas upp till handel på en reglerad marknad eller vid större nyemissioner. Det kan då finnas risk för ett tillfälligt säljtryck som pressar ned kursen till en lägre nivå än vad som borde gälla vid en mer normal utbuds- eller efterfrågerelation.

Undantaget är endast tillämpligt om samtliga bestämmelser om stabiliseringshandel i Mar artikel 5 och kommissionens genomförandeförordning 2016/1052 följs.

Informationskrav

Innan stabiliseringen kan påbörjas ska information om stabiliseringen offentliggöras. Om stabilisering genomförs av flera aktörer ska en s.k. ansvarig central kontaktpunkt utses som ansvarar för offentliggörande. Informationen ska innehålla bland annat följande upplysningar:

 • att stabiliseringen inte nödvändigtvis kommer att genomföras och att den när som helst kan upphöra
 • att stabiliseringstransaktioner syftar till att stödja marknadspriset på värdepapperen i fråga
 • början och slutet på den period under vilken stabilisering kan äga rum – högst 30 kalenderdagar
 • identiteten på enheten som genomför stabiliseringen
 • den plats där stabiliseringen kan genomföras
 • förekomsten av en övertilldelningsbestämmelse.

Senast en vecka efter stabiliseringsperiodens slut ska ytterligare information om stabiliseringen offentliggöras. Informationen ska omfatta:

 • besked om stabilisering utförts eller inte
 • datum för när stabiliseringen inleddes
 • datum när stabilisering senast genomfördes
 • det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum under
 • vilka stabiliseringstransaktioner genomfördes
 • handelsplats(er) där stabiliseringstransaktioner genomförts.

Ytterligare detaljer kring regler om rapportering, offentliggörande, pris- och tidsbegränsningar samt maximalt antal aktier som får förvärvas inom ramen för återköpsprogrammen finns i genomförandeförordning 2016/1052, se nedan under rubriken Läs mer.

Rapporteringskrav

Uppgifter om alla stabiliseringstransaktioner ska anmälas till behörig myndighet för varje handelsplats där värdepapper under stabiliseringen är upptagna för handel eller handlas, och varje behörig myndighet för en handelsplats där transaktionen med relaterade instrument genomförs för stabilisering av värdepapper.

Rapportering av stabiliseringstransaktioner som utförs på svenska handelsplatser sker till FI via krypterat mejl till finansinspektionen@fi.se med rubrik Stabiliseringshandel enligt Mar. programvaran PGP kan användas för att kryptera informationen. Kryptera även själva mejlet, inte bara de bifogade filerna. För mer information se Så mejlar du krypterat.

Läs mer


Senast granskad: 2023-10-19