Finansinspektionens tillsyn

FI har tillsyn över verksamhetsutövare inom området finansiella företag men även över de aktörer som finansiella företag har ingått säkerhetsskyddsavtal med.

Myndighetsstrukturen för tillsynen

Säkerhetspolisen är tillsynsmyndighet för Finansinspektionen och ett antal andra civila myndigheter. Några av dem, däribland FI, har i sin tur fått ett särskilt tillsynsansvar av regeringen för tillsynen hos enskilda verksamhetsutövare.

Försvarsmakten är tillsynsmyndighet över Försvarshögskolan, Försvarets materielverk och de myndigheter som hör till Försvarsdepartementet.

FI:s tillsynsområde och uppdrag

FI:s tillsynsområde innehåller enskilda verksamhetsutövare inom området finansiella företag och motsvarande utländska företag som är etablerade i Sverige (till exempel filialer). I tillsynsområdet ingår även de aktörer som finansiella företag har ingått säkerhetsskyddsavtal med. Säkerhetspolisen kan besluta att ta över tillsynen över ett enskilt finansiellt företag om det finns särskilda skäl till det.

FI:s uppdrag består i att utöva tillsyn över att verksamhetsutövarna följer säkerhetsskyddslagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den och har möjlighet att fatta beslut om förelägganden och sanktionsavgifter mot verksamhetsutövare som inte lever upp till regelverkets krav.

I rollen som tillsynsmyndighet för säkerhetsskyddet ingår också andra uppgifter.

Till exempel får FI meddela föreskrifter som kompletterar säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säkerhetsskydd. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2022:17) om säkerhetsskydd trädde i kraft den 1 december 2022.

FI ska också ge vägledning om säkerhetsskydd för verksamhetsutövare inom området finansiella företag.

Reglering FI har tillsyn över

Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att enskilda verksamhetsutövare inom området finansiella företag följer de krav som ställs enligt

  • Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
  • Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)
  • Säkerhetspolisens föreskrifter (PMFS 2022:1) om säkerhetsskydd 
  • Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten.

Senast granskad: 2023-08-16