FI-forum: Ändrade regler om säkerställda obligationer

2022-10-17 | FI-forum Marknad

På detta FI-forum presenterade vi de mest betydande ändringarna i föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer.

FI har beslutat om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer (FFFS 2022:12). Ändringarna innebär bland annat att det införs regler om vilken information som emittentinstitut ska lämna till investerare och vilka uppgifter instituten ska rapportera till FI. Dessutom ändras bestämmelserna om den oberoende granskarens uppgifter och rapporteringsskyldighet till FI.

I november 2019 beslutade EU om ett nytt direktiv för säkerställda obligationer, för att harmonisera regelverk mellan medlemsstaterna och stärka investerarskyddet för säkerställda obligationer inom EU. För att genomföra EU-regelverket görs vissa ändringar i svensk rätt. Mot bakgrund av dessa ändringar har FI beslutat om ändringar i föreskrifter och allmänna råd. Lagändringarna och ändringar i FI:s föreskrifter trädde i kraft den 8 juli 2022.