Förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning

FI föreslår nya föreskrifter om prövning av ägar-, ägarlednings- och ledningspersoner i kreditinstitut, samt nya allmänna råd som ska ersätta Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2011:50) om ansökan om tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse. Samtidigt föreslås att Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledningsprövning upphävs och ersätts av nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning i vissa finansiella företag.

Bakgrunden till förslagen är främst att Europeiska bankmyndigheten (Eba) ska föreslå tekniska standarder som reglerar vilka uppgifter en ansökan om auktorisation av kreditinstitut ska innehålla.

Föreskrifterna och de allmänna råden föreslås träda i kraft samtidigt som bestämmelserna i de tekniska standarderna börjar gälla, troligtvis någon gång under hösten 2017.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 31 januari 2017. Ange diarienummer FI Dnr 16-12527.

Laddar sidan