Klargörande om pelare 2-vägledningar

FI vill här klargöra effekten på bankers återhämtningsplaner och beräkning av den kvalificerande kapitalbasen av de pelare 2-vägledningar som FI underrättar om.

Som en del av att kapitaltäckningsreglerna har ändrats genom EU:s så kallade bankpaket (ändring av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU) och införts i svensk lagstiftning kan FI underrätta en bank om vilken kapitalnivå som myndigheten anser att banken ska hålla i form av en så kallad pelare 2-vägledning. Vägledningen syftar till att säkerställa att ett företag har en tillräcklig kapitalbas för att täcka risker som inte täcks av andra krav och att företaget kan absorbera förluster vid en finansiell påfrestning. FI meddelar banken om vägledningar i samband med en översyn och utvärdering av banken.

FI ser att det kan finnas skäl att klargöra hur pelare 2-vägledningen bör hanteras i bankernas återhämtningsplaner. Det gäller även hur vägledningen ska hanteras när banker beräknar hur stor andel av primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument som får räknas med i den konsoliderade situationen i det fall instrumenten är utgivna av ett dotterbolag, så kallade kvalificerande kapitalbasinstrument på gruppnivå.

Hantering av pelare 2-vägledning i återhämtningsplan

FI redogör här för hur vi ser på hur pelare 2-vägledningen ska hanteras i relation till de kapitalindikatorer med tillhörande tröskelvärden som bankerna använder sig av i sina återhämtningsplaner. Det rör exempelvis hur en bank avser agera när kärnprimärkapitalrelationen eller bruttosoliditeten understiger olika nivåer.

FI har i promemorian "Nya kapitalkrav för svenska banker" (FI dnr 20-20990) beskrivit att det är viktigt att kapitalkraven, inklusive vägledningarna, är uppfyllda under normala tider för att kunna fungera som en buffert under en finansiell påfrestning. Vidare har FI beskrivit att en annan förutsättning för att kapitalet ska fungera som buffert är att bankerna temporärt kan understiga kapitalkraven under finansiell påfrestning. Myndighetens ståndpunkt är att buffertar generellt ska vara användbara och ge företag och myndigheten tid att besluta hur en eventuell kris ska hanteras.

Bankerna förväntas beakta vägledningarna i kalibreringen av de kapitalrelaterade återhämtningsplansindikatorerna, särskilt i förhållande till de högst kalibrerade tröskelvärdena, som syftar till att agera som tidiga varningssignaler i ett eventuellt krisförlopp, både för de riskbaserade kraven och för bruttosoliditetskravet. Däremot anser FI inte att vägledningarna måste beaktas i den eller de återhämtningsindikatorer som avser att identifiera en situation av allvarlig stress. Detta ligger i linje med resonemanget att vägledningen ska kunna vara användbar under en finansiell påfrestning.

FI förväntar sig att bankens återhämtningsplan omfattar en beskrivning av, och ett resonemang om, hur banken avser hantera pelare 2-vägledningarna i de olika nivåerna. Framöver kan FI vid behov komma att anpassa hur införandet av pelare 2-vägledningen bör beaktas i återhämtningsplanen, exempelvis till följd av uppdaterade eller nya riktlinjer från Europeiska bankmyndigheten, EBA.

Hantering av pelare 2-vägledning vid beräkning av kvalificerad kapitalbas

Av artikel 85−88 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (tillsynsförordningen) framgår hur stor andel av primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument som får räknas med i den konsoliderade kapitalbasen i det fall instrumentet är utgivet av ett dotterbolag. Beräkningen utgår ifrån storleken på de kapitalkrav som ska uppfyllas av dotterbolaget och den konsoliderade situationen. Införandet av pelare 2-vägledningen påverkar inte denna beräkning. Pelare 2-vägledningen räknas inte upp bland de krav som får ligga till grund för beräkningen som framgår av artiklarna. Denna hantering är i linje med det förtydligande som EBA har gjort i form av ett svar på en fråga − Q&A 2018_3658 − som EU-kommissionen har besvarat för den närliggande artikel 84 i tillsynsförordningen.

Fram till dess att en bank omfattats av en översyn och utvärdering enligt den nya ordningen får banken fortsatt räkna in de särskilda kapitalbaskrav inom ramen för pelare 2 som FI har meddelat banken om, även om dessa krav inte är formellt beslutade för banken.

Laddar sidan